Pilaantuneen maan käsittely ja massanvaihto

Pilaantunutta maata käsitellään usein rakennushankkeiden yhteydessä.


Maaperä tarvitsee pilaantuneen maan käsittelyä, jos siihen on ihmisen toimintojen seurauksena joutunut haitallisia aineita ja ne aiheuttavat vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

Maaperä tutkitaan, jonka pohjalta tehdään suunnitelma pilaantuneen maan käsittelystä ja maaperän kunnostamisesta. Pilaantunutta maata voidaan esimerkiksi puhdistaa ja käyttää turvallisesti uudelleen.

Pilaantuneen maan käsittely ja kunnostus on meille tuttua. Voimme suunnitella yhdessä parhaan ratkaisun pilaantuneen maa-aineksen käsittelyyn, jotta maa-alueelle voi esimerkiksi rakentaa. Valitsemme kunnostusmenetelmät tapauskohtaisesti niin, että pilaantuneen maan käsittely ei aiheuta vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

Pilaantuneen maan käsittely

Massanvaihto

Massanvaihto on tällä hetkellä yleisin maan kunnostusmenetelmä. Pilaantuneet maat kaivetaan ylös, tarvittaessa esikäsitellään työmaalla jätteen ja kiviaineksen erottamiseksi, jonka jälkeen maamassat loppusijoitetaan haitta-ainepitoisuuden ja jatkokäyttökelpoisuuden mukaan. Menetelmän avulla voidaan päästä huomattaviin kustannussäästöihin, sillä osa maamassoista on mahdollista saada takaisin hyötykäyttöön työmaalle. Jokainen työmaa suunnitellaan tapauskohtaisesti, ja käytettävästä kunnostusmenetelmästä päättävät viranomaiset ja ympäristöasiantuntijat. Toteutamme vuosittain vaativia maan kunnostuksia ympäristöltään haastavissa ja laajuudeltaan vaihtelevissa työkohteissa. Meillä on apuna massojen ja kaivantovesien käsittelyn edellyttämät parhaat resurssit.

Massojen seulonta

Massanvaihtokohteissa sekä ylijäämämaiden varastointialueilla maa-aineksia joudutaan usein käsittelemään seulomalla. Mahdollisesti pilaantunut, sekalainen tai jätteitä sisältävä maa- ja kiviaines voidaan seuloa haluttuihin jakeisiin. Seulonnan laatuun voidaan vaikuttaa tarpeen mukaan seulojen tasoja tai seulakokoja muuttamalla, jolloin saadaan eroteltua eri lajikkeita toisistaan. Esimerkiksi hienoaines, kiviaines, jätteet ja magneettiset metallit voidaan erotella pois maa-aineksesta. Erilaiset mobiiliseulastomme mahdollistavat tehokkaan toiminnan ja soveltuvat monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja työkohteisiin.

Stabilointi

Käsittelemme pilaantuneet maa-ainekset uudelleen käytettäväksi stabilointitekniikalla. Se säästää sekä ympäristöä että vähentää puhtaan maa-aineksen tarvetta. Stabilointia voidaan käyttää myös kohteessa paikan päällä, kun käsitellään suuria maamassamääriä.

Ekostab-menetelmässä haitalliset aineet sidotaan sekoittamalla sideainetta kylmään pilaantuneeseen maa-ainekseen. Sideaineena käytetään bitumia, hydraulista sideainetta tai näiden yhdistelmää. Käytettävä sideaine valitaan haitta-aineiden ja pilaantuneen maamateriaalin ominaisuuksien mukaan.

Ekofalt-menetelmässä pilaantuneen maan sisältämät haitalliset aineet sidotaan asfalttirakenteeseen, jolloin sideaineena käytetään bitumia. Levitetty ja tiivistetty Ekofalt-rakenne on ominaisuuksiltaan asfaltin kaltaista.

Kaatopaikat

Toteutamme kaatopaikkojen rakentamisprojektit kokemuksella ja ammattitaidolla, oli sitten kyseessä uuden kaatopaikan rakentaminen tai vanhan sulkeminen. Meillä on laaja osaaminen kaatopaikkojen kalvo-, tiivistys- tai kaatopaikkakaasujen keräysrakenteisiin liittyen.

Aumankäännöt

Kompostoituminen nopeutuu, kun biojätteestä muodostetut aumat ovat mahdollisimman ilmavia. YIT:n huippumoderni aumankääntäjä on kehitetty nimenomaan biojätettä varten. Se kääntää aumaa 5 000 kuutiometriä tunnissa, kun perinteisimmillä menetelmillä päästään vain murto-osaan tästä. Näin auma-alueet saadaan tehokkaaseen käyttöön. Aumankääntäjällä pystytään myös aumaamaan ja sekoittamaan monipuolisesti erilaisia aineita, kuten tuhkaa, lietteitä ja metsäteollisuuden kuitulietteitä sekä sekoitettavissa olevia maa-aineksia.

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake

Kuvailethan asiasi tarkasti, jotta oikea tiimi osaa vastata sinulle. Voit myös lähettää suoraan viestiä infra@yit.fi.

Toimiala
Toivon yhteydenottoa