Paikalliset sivut:
YIT Group

Tarjoa kiviainesalueita

Pyrimme kiviainestuotannossamme minimoimaan toimintamme ympäristövaikutuksia, kulutamme luonnonvaroja säästeliäästi ja pyrimme tuottamaan mahdollisimman vähän jätettä. Kehitämme jatkuvasti ympäristöystävällisempiä toimintatapoja kiviainesliiketoiminnassamme.

Kiviainesta tarvitaan kaikkeen rakennustoimintaan – sen tuotannolla luomme edellytykset toteuttaa yhteiskunnan kannalta tärkeitä hankkeita. Soraa, hiekkaa, kalliosta louhittavaa kiviainesta kuten sepeliä ja kalliomursketta käytetään moneen tarkoitukseen, esimerkiksi teiden, ratojen, urheilukenttien, sairaaloiden, koulujen ja talojen rakentamiseen. Mitä lähempänä rakennettavia alueita kiviainesalueet sijaitsevat, sitä lyhyemmät kuljetusmatkat ja pienemmät päästömäärät.  

Huolehdimme lähialueesta ja ympäristöstä

Suurena pohjoiseurooppalaisena rakennuskonsernina käytämme paljon erilaisia kiviaineksia raaka-aineena. Tätä varten meillä on noin 300 kiviainesaluetta toimintamaissamme. Toimimme lakien ja säädöksien mukaisesti - kaikilla alueillamme ja kaikissa tilanteissa.

Investointeja lähiympäristön hyväksi

Teemme investointeja, jotka pienentävät kiviainesalueidemme vaikutuksia lähiympäristöön. Tällaisia ovat esimerkiksi melu- ja suojavallit sekä tiivispohjaiset tukitoiminta-alueet. Teemme louhintatyöt niin, että pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Ilmaan johtuvien pölypäästöjen estämiseksi kuljettimemme on pääosin koteloitu ja lisäksi kastelemme tarpeen mukaan tuotettavaa kiviainesta ja varastokasoja. Melun vaimentamiseksi käytämme murskauslaitoksillamme tarvittaessa esimurskaimissa vaimentavia kumimattoja ja säädämme kiviainesten putoamiskorkeuksia.

Räjäytys- ja louhintatyöt ennakkosuunnitelmien mukaisesti

Ympäristöön kohdistuvia, lyhytaikaisia tärinähaittoja aiheutuu vain räjäytyksien yhteydessä. Optimoimme aina räjähdeainemäärän kohteeseen sopivaksi, jolloin tärinä on mahdollisimman vähäinen. Räjäytys- ja louhintatöitä koskee erillinen lainsäädäntö, jota louhintatöissä noudatamme. Louhintoja varten tehdään tämän erillislainsäädännön mukaiset turvallisuus- ja muut tarvittavat suunnitelmat, joilla varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa tai merkittävää haittaa ympäristölleen. Murskaamon tai louhinnan normaalista toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen.

Liikkuvien murskauslaitosten optimoitu sijoittelu

Meillä on liikkuvat murskauslaitokset, joita käytämme kiviainesalueilla tarvittaessa. Sijoitamme murskauslaitoksen mahdollisimman suojaiselle paikalle lähimpiin asutuksiin nähden. Huollamme murskauslaitoksemme säännöllisesti, jolloin vaikutamme polttoaineen kulutukseen ja vähennämme päästöjä.

Kiviainesalueiden jälkihoidossa huomioimme luontoarvot ja alueen käyttötarkoituksen

Käytöstä poistetuille kiviaineksen ottoalueille teemme jälkihoitosuunnitelman, jossa huomioimme luonnon, maiseman, pohjavedet ja alueen maankäyttösuunnitelman. Alueelle voidaan kaavoittaa esimerkiksi teollisuus- tai asuntoalue, jolloin rakennuskustannuksia säästyy, kun rakennusalueen louhintatyöt on jo tehty osana kiviaineksen ottoa. Muuhun käyttöön tuleville alueille teemme aina maisemoinnin. Olemme myös toteuttaneet alueita esimerkiksi lähiasukkaiden virkistyskäyttöön, kuten uimarannoiksi. Huomioimme alueiden erityispiirteet ja luonnon monimuotoisuuden.

Rakentamisen sivutuotteet hyötykäyttöön

Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää raaka-aineiden kierrättämistä ja hyödyntää yhä enemmän rakennushankkeiden sivutuotteina syntyviä jätteitä. Kehitämme ja toteutamme menetelmiä, joilla maarakentamisessa käytettäviä luonnon kiviaineksia voidaan korvata uusiomateriaaleilla. Niitä saadaan ylijäämämaista, teollisuuden sivutuotteista ja jätteistä, lievästi pilaantuneista maista sekä vanhojen maarakenteiden materiaaleista. Esimerkiksi tunnelityömaiden louheita pyrimme hyödyntämään raaka-aineena pohjarakentamiskohteissa ja asfalttituotannossa. Olemme mukana UUMA3-ohjelmassa, jossa näitä asioita kehitetään yhdessä muiden alan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Sulje
Lähetetään...