Kiertotalouden edelläkävijyyttä Jätkäsaaren infratyömaalla

YIT:n Infra-segmentin lajitteluaste oli vuonna 2023 yli 97 prosenttia, mikä on koko YIT:n tasolla korkea luku. Lajittelu on jatkossakin tärkeää, mutta kiertotalous vaatii myös jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätysasteen nostoa.

Kuvassa YIT:n infra-segmentin työsuojelupäällikkö Kalle Hytti ja kohteen työnjohtaja Artem Krutto Jätkäsaaren pysäköintilaitoksen työmaalla.

Jätkäsaaren 169-paikkaisen elementtirakenteisen pysäköintilaitoksen rakentaminen etenee vauhdilla ympäristönäkökulmat huomioiden. Kohteen runkovaiheen työnjohtaja Artem Krutto kertoo jätteen lajittelun olevan työmaalla tärkeässä roolissa. Tavoitteena on minimoida kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja edistää kiertotaloutta.

YIT:n Infra-segmentti tekee yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa varmistaakseen, että jätteet lajitellaan ja kierrätetään asianmukaisesti. Lisäksi esimerkiksi muotteja, koolinkeja ja muuta käyttökelpoista puutavaraa hyödynnetään työmaalla mahdollisuuksien mukaan uudelleen. Lajittelusta on pyritty tekemään mahdollisimman helppoa ja suoraviivaista.

“Esimerkiksi muovipakkaukset ja muut muovimateriaalit kerätään yhteen säiliöön. Aikaisemmassa pilottihankkeessa eri muoveille oli yhteensä kuusi eri säiliötä, mikä osoittautui liian monimutkaiseksi toimintatavaksi”, sanoo Krutto.

Selkeä lajittelu ja ohjeet avainasemassa

Jätkäsaaren pysäköintilaitoksen työmaan lajittelupisteet on selkeästi merkitty ja niiden yhteydessä on kierrätysohjeet eri materiaalien lajitteluun suomeksi, englanniksi ja puolaksi. Osa jätejakeista esilajtellaan pienempiin nostolavoihin jo syntypaikallaan.

Muovin lisäksi omat säiliöt löytyvät muun muassa pahville, kartongille ja paperimateriaalille, pelti- ja metalliromulle, vaarallisille jätteille sekä lastulevyn valmistukseen käytettävälle puhtaalle kierrätyspuulle ja polttoon päätyvälle sekalaiselle puujätteelle. 

“Työmaalla tapahtuva lajittelu on monelle urakoitsijalle uusi asia, joten päivittäistä valvontaa ja opastusta tarvitaan. Eri osapuolten sitoutuminen, lajittelun suunnitteleminen ja kaiken yhteensovittaminen on tärkeää hyvään lopputulokseen pääsemiseksi”, muistuttaa YIT:n Infra-segmentin työsuojelupäällikkö Kalle Hytti.

YIT_jätehuolto_kierrätys_18.jpg


Vaikutuksia hiilijalanjälkeen ja materiaalien kulutukseen

Jätehuollon seuranta on olennainen osa kiertotaloutta, ja tämä näkyy myös Jätkäsaaren työmaalla. L&T:n Ympäristönetti-järjestelmästä saatava data toimii sekä kannustajana että toiminnan kehittäjänä, ja auttaa varmistamaan, että jätteet kuljetetaan ja kierrätetään asianmukaisesti.

Jätkäsaaren työmaa on loistava esimerkki kiertotalouden toimivuudesta haastavissakin rakennusalan projekteissa. YIT:n Infra-segmentin ympäristöpäällikkö Sanna Ristonen pitää merkittävänä tekijänä sitä, että rakennusalan ammattilaiset ovat jo hyvin omaksuneet kiertotalousajattelun osaksi päivittäistä työn toteutusta.

YIT Infrassa pyritään jatkuvasti parantamaan kiertotalouden toteutumista. Vuoden 2024 tavoitteena on pitää jätteiden lajitteluaste yli 90 prosentissa ja nostaa materiaalikierrätysaste yli 70 prosentin.

"Työmaiden jätehuolto on laaja kokonaisuus, joka huolellisesti kiertotalousnäkökulma huomioiden suunniteltuna pienentää työmaan hiilijalanjälkeä, vähentää materiaalikulutusta ja hillitsee myös luontokatoa, kun neitseellisen raaka-aineen tarve vähenee", painottaa Ristonen.

YIT_jätehuolto_kierrätys_08.jpg


Kohti kestävämpää tulevaisuutta

YIT haluaa olla aktiivinen toimija vihreässä siirtymässä ja kiertotalouden edistämisessä. Materiaalitehokkuuden parantamisella, jätteiden lajittelulla ja kierrättämisellä sekä uusilla kiertotalousratkaisuilla vähennetään jätteistä syntyviä päästöjä ja siksi ne ovat myös mukana YIT:n tieteeseen perustuvissa päästövähennystavoitteissa ja hiilitiekartassa. Työtä tukee myös EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä eli taksonomia, joka ohjaa pääomaa ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviin hankkeisiin.

YIT on nimennyt ilmastonmuutoksen hillitsemisen yhdeksi strategiseksi tavoitteekseen.

YIT:llä kiertotalousajattelu ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikilla tasoilla suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon. Tämä tarkoittaa esimerkiksi jätemäärien ja logistiikan ennakointia jo projektisuunnitteluvaiheessa, materiaalien tilaamista vain oikeaan tarpeeseen ja ylijäämien hyödyntämistä joko omalla tai muilla YIT:n työmailla.

Kiertotalouden edelläkävijänä YIT etsii jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja jätteiden hyödyntämiseen. Biohiilen tuotanto on yksi lupaava vaihtoehto, joka voi mullistaa työmaiden jätehuollon.

"Biohiilen tuotanto voi tarjota kestävän vaihtoehdon lastulevyteollisuudelle ja vähentää tarvetta kuljettaa puuta ulkomaille. Biohiiltä voidaan hyödyntää monin tavoin, esimerkiksi hulevesien puhdistuksessa ja maanparannusaineena”, sanoo Ristonen.

YIT_jätehuolto_kierrätys_14.jpgTyösuojeluvaltuutettu Qendrim Syla valvoo lajittelun sujumista Jätkäsaaren työmaalla ja opastaa siihen liittyvissä asioissa työmaalla toimivia urakoitsijoita.


Jätteen lajittelu on tärkeä osa kestävää kehitystä


Mitä lajitteluaste ja kierrätysaste tarkoittavat?

Lajitteluaste lasketaan jakamalla lajiteltujen jätteiden määrä jätteiden kokonaismäärällä. Lajitteluasteen raportoinnilla ja seurannalla kuvaataan YIT:n omaa kyvykkyyttä lajitella syntyneet jätteet. Jätehuoltokumppani kierrättää lajitellut jätteet mahdollisuuksiensa mukaisesti.

Kierrätysaste taas kertoo kuinka suuri osuus kerätystä jätteestä saa uuden elämän materiaalina tai tuotteena. Se ilmoitetaan yleensä painoprosentteina eli osuutena tuotetun jätteen kokonaispainosta. YIT:ssä jätteiden oikeaoppinen syntypaikkalajittelu on tärkeää, jotta jäte voidaan kustannustehokkaasti ohjata kierrätykseen ja uudelleen hyödynnettäväksi.

Jätkäsaaren työmaalla lajiteltiin lokakuusta 2023 tammikuuhun 2024

  • 20 000 kg jätettä, josta
  • noin 10 000 kg oli puutavaraa
  • ja noin 1 000 kg muovia

Miten paljon puuta on 10 000 kg?
10 000 kg puuta riittää noin 50 hirren valmistukseen, joista voi rakentaa pienen mökin tai saunan.*

Miten paljon muovia on 1 000 kg?
Yhdestä kilogrammasta muovia saadaan noin 200 tavallista muovikassia.
Siksi 1 000 kg muovia riittää noin 200 000 tavalliseen muovikassiin.*

*Arvio, todelliset määrät voivat vaihdella materiaalien ominaisuuksien ja valmistusmenetelmien mukaan.

Tutustu muihin artikkeleihin:

Raide-Jokerin rakentamisen aikana tuettiin luonnon monimuotoisuutta ja elvytettiin ympäristön tilaa

YIT:n infrahankkeilla on tehty ympäristörakentamisessa regeneratiiviseen eli uudistavaan lähestymistapaan pohjaavia tekoja

Askel kerrallaan kohti hiilineutraaliutta