Vindkraftens fördelar för markägaren

Här blåser gynnsamma vindar. Använd dem för att få extra inkomster.


Du kan få en årlig hyra för den mark som vindkraftverket behöver och samtidigt kan skogsbruket fortsätta som vanligt. Vi tar tillsammans reda på om ett vindkraftverk är rätt för dina marker.

Suomeksi »

 • Förstudier, sökning och val av ett lämpligt område

 • Förhandlingar med markägaren, kommunen och andra intressentgrupper samt förhandlingar om arrende

 • Begäran om utlåtande från försvarsmakten samt luftfartsmyndigheten om placeringen av kraftverk på området

 • Utredning av buller- och flimmerföroreningars inverkan

 • Förhandlingar med elnätsföretaget

 • Planläggningsavtal med kommunen

 • Av NTM-centralen behövs ett beslut om en miljökonsekvensbedömning ska tillämpas, och i så fall krävs en MKB-utredning

 • Natur-, landskaps- och arkeologisk utredning

 • Områdets planläggning för vindkraft
 • Vindmätningar
 • Tillståndsansökan (bl.a. bygglov)
 • Nätanslutningsavtal
 • Ordna finansiering
 • Val av kraftverksleverantör
 • Byggande av infrastruktur till vindkraftsparken, som t.ex. en väg
 • Anläggande av turbiner, ibruktagande, service, avlägsnande (om cirka 30–35 år)
 • Rivning av konstruktioner och landskapsplanering av området
 • Eventuell start av nytt projekt i området

Flera faser kan pågå samtidigt.

Den totala tidslängden för ETT MEDELSTORT VINDKRAFTSPROJEKT (cirka 10 vindkraftverk) från förstudie till färdig vindkraftspark är i genomsnitt 2–4 år. Projektets avancemang beror på många faktorer, bland annat schemaläggningen för de studier som ska genomföras och i vilken utsträckning genomförandet av ett vindkraftsprojekt redan är bekant för orten och för de regionala myndigheterna.

VINDKRAFT MEDFÖR INKOMSTER till orten på många olika sätt. Kommunen får in fastighetsskatt för grunderna, själva tornet samt maskinrummets stomme. Beroende på vindkraftsparkens bolagsform och övriga faktorer kan kommunen även få samfundsskatteinkomster för vindkraften.

KONTAKTA OSS SÅ REDER VI TILLSAMMANS UT VINDKRAFTENS POTENTIAL I ER KOMMUN.

LÄS MER OM VINDKRAFTENS REGIONALA EFFEKTER

När du funderar på vindkraft på dina marker

Beställ ett informationspaket om vindkraft och dess utveckling från vårt vindkraftsteam till din e-postadress. Detta förpliktar dig inte till någonting. Du får cirka fyra meddelanden. Du får information om följande saker:

 • Vilken typ av områden som är lämpliga för vindkraft

 • Markägarens inkomster

 • Vindkraftens fördelar för kommunen/staden

 • Vindkraftsprojektets faser i tydlig ordningsföljd

Ta kontakt

Kontakta vindkraftteamet

Vänligen beskriv ditt ärende noggrant.

Jag vill bli kontaktad via