Vihreä rakentaminen - osa II

Kysymyksiä ja vastauksia vihreästä rakentamisesta.

Vihreä rakentaminen voi tarkoittaa esimerkiksi rakennushankkeita, jotka toimivat uusiutuvalla ja vähäpäästöisellä energialla ja/tai pitävät sisällään energiatehokkaita ja vähähiilisiä materiaaleja ja/tai hyödyntävät kiertotalousratkaisuja.

Löydät lisätietoja aiheesta juttusarjan ensimmäisestä osasta.

Alla taas uusia kysymyksiä ja vastauksia aiheesta.

Oletteko lisänneet tai lisäämässä puurakentamista omassa tuotannossanne ja miten se näkyy jo?

Puurakentaminen on ollut vahvasti mukana YIT:n pientalorakentamisessa jo pitkään. Viime vuonna valmistuneen puumoduulikerrostalon lisäksi olemme aloittaneet ensimmäisen perustajaurakoidun puumoduulikerrostalomme rakentamisen.

Puumoduulirakentaminen linkittyy YIT:n strategiaan, jonka mukaisesti haemme toimintaamme tuottavuutta vähentämällä hukkaa sekä lyhentämällä hankkeidemme läpimenoaikoja. Moduuli- ja esivalmisterakentaminen vastaavat erinomaisesti tavoitteisiin.

Puukerrostaloistamme löydät lisätietoja täältä.

Seuraava puukohteemme on Tampereen Rantapuisto.

Miten päästöjen vähentämistavoitteet näkyvät rakennuskoneiden valinnassa?

Täytämme mahdolliset tilaajan vaatimukset kaluston suhteen.

Uusimme polttomoottorikäyttöisten koneiden osalta kalustoa, jotta se täyttää uusimmat luokitukset sekä suunnittelemme ja optimoimme konevalinnat tulevien käyttötarpeiden mukaisesti. Uusimalla kalustoa pyrimme myös energiatehokkaampiin koneisiin sekä sähkö- että polttomoottorikäyttöisissä laitteissa. Näin pienennämme päästöjen lisäksi kokonaisenergian kulutusta. Esim. uusien taajuusmuuttajaohjattujen nostureiden sähkökulutus on lähes puolet vähemmän vanhemmalla tekniikalla varustettuihin verrattuna.

Polttomoottorikäyttöisissä koneissa käytämme mahdollisuuksien mukaan ei-fossiilista polttoainetta.

Pyrimme käyttämään etenkin pienemmissä koneissa sähkö-, ja akkukäyttöisiä laitteita, koska YIT:n työmaasähkö on CO2-vapaata tuulisähköä.

Tutkimme säännöllisesti uusia ”vihreitä ratkaisuja” (mm. akkupaketit ja energiapankit korvaamassa aggregaatteja ja pienpolttomoottorilaitteita kentällä.) Koneiden lisälaitteiden valinnan ja suunnittelun kriteereinä ovat myös energiatehokkuus ja pienempi ympäristökuormitus (ääni, päästöt, tärinä, bioöljyt jne.)

Laitteiston valinnalla ja lisävarustelulla voidaan vähentää niiden polttoaineiden kulutusta ja sitä myöten CO2-päästöjä.

Velvoitamme myös konevalmistajat/myyjät selvittämään tarjontansa CO2 päästöt ja tulevaisuuden toimet niiden vähentämiseksi.

Mainitkaa esimerkki julkisesta tai muusta hankinnasta, joissa on jo käytetty ympäristökriteerejä, kuten elinkaaripäästöjä tai koneiden päästöjä yhtenä urakoitsijan valintaperusteluna?

Esimerkiksi Kruunusillat-hankkeessa urakoitsijan on täytynyt osoittaa tarjousvaiheessa, että se pystyy saavuttamaan vastuulliselle ja kestävälle toteutukselle asetetut tavoitteet: Kruunusillat tähtää vastuullisuuden kärkeen | Helsingin kaupunki

YIT:llä voimme vastata hallitusten, kaupunkien ja kansainvälisten järjestöjen nouseviin tavoitteisiin päästöjen vähentämiseksi parantamalla prosessejamme ja kehittämällä innovatiivisia tuotteita, malleja ja palveluja. Nyt näkyy myös kasvavaa trendiä myös ympäristöjärjestelmäsertifioinneissa, josta voi päätellä, että vastuullisuutta halutaan alalla johtaa entistä paremmin.

Tripla viherkatto 19 Teiden kunnossapito photo by Auvo Takkinen.jpg

Kun olette tehneet ympäristölaskelmia, niin mitkä ovat johtopäätökset siitä, mitkä rakennustuotteet tai materiaalit menettävät asemiaan ja mitkä taas nostavat sitä?

Alusta lähtien on ollut jokseenkin selvää, että rakennusmateriaaleista betoni- ja terästuotteet ovat hiili-intensiivisimpiä ja niiden päästövaikutuksille on löydettävä ratkaisuja.

Betoniteollisuuden ketterän tuotekehityksen ansiosta näyttää kuitenkin siltä, että perinteisten betonituotteiden korvaajiksi ja luonnostaan vähähiilisten materiaalien kuten puun rinnalle saadaan todellisia vähäpäästöisiä vaihtoehtoja, jotka voivat mahdollistaa betonin käytön myös tulevaisuudessa päästövähennyksistä tinkimättä.

Puu on yksi keino vähähiilisen rakentamisen työkalupakissa ja sitä käytämme jo nykyisellään paljon muun muassa pientalokohteissamme, mutta betonin korvaaminen puulla kaikenlaisissa hankkeissa vaatii vielä muun muassa rakennesuunnittelun kehitystä sekä puurakenteiden standardointia.

Julkisivumateriaaleissa on suuriakin eroja; puuhun verrattuna esimerkiksi tiilellä on suuri hiilijalanjälki, mutta tiilen käyttöä voidaan vaatia esimerkiksi kaavan perusteella. Tiilen kohtalo riippunee siitä, kuinka hyvin sitä saadaan tulevaisuudessa rakennuksen elinkaaren lopussa käsiteltyä uusiokäyttöön.

Tiedossamme on myös esimerkkejä siitä, miten edistyneellä rakennesuunnittelulla voidaan vähentää tarvittavan materiaalin määrää, ja sitä myöten päästöjä. Jos ja kun kierrätysmateriaalien käytön esteitä saataisiin poistettua, niiden soisi nostavan päätään rakennusmateriaalimarkkinoilla. Kierrätysmateriaaleja käytettäessä paitsi säästetään päästöissä, myös säilytetään jo kerran sitoutunut energia ja käytetty resurssi.

Oletteko havainneet laskelmissanne ristiriitoja materiaalin pienen hiilijalanjäljen ja toisaalta rakennukselta vaadittavan pitkän teknisen käyttöiän kanssa?

YIT huomioi materiaalien käyttöiän hankkeiden päästövähennystavoitteessa siten, että tuotevaiheen lisäksi tavoitteeseen sisältyy käytönaikaiset materiaalien vaihdot. Siten estetään siirtyminen vähäpäästöisiin, mutta lyhytikäisiin materiaaleihin.

Toistaiseksi vähäpäästöisten tuotteiden kehittelyssä ei ole tullut ilmi, että päästövähennyksiä tavoiteltaisiin käyttöiän kustannuksella.

Kolmiosaisessa juttusarjassa vastaamme vihreää rakentamista koskeviin kysymyksiin. Vastaukset on alun perin koottu Rakennuslehden vihreää rakentamista koskevaa juttua varten keväällä 2021.

Onko sinulla vihreää rakentamista tai vastuullisuutta koskeva kysymys, johon haluaisit vastauksen. Jos vastauksesi on kyllä, voit lähettää sen meille osoitteeseen press@yit.fi

Lisätietoja kestävästä kehityksestä YIT:llä

Vihreä rakentaminen - osa III