Vihreä rakentaminen - osa I

Kysymyksiä ja vastauksia vihreästä rakentamisesta.

Mitkä ovat tärkeimmät asiat, joihin rakennusliike voi vaikuttaa omalla toiminnallaan vihreän rakentamisen edistämiseksi?

Vihreä rakentaminen voi tarkoittaa esimerkiksi rakennushankkeita, jotka toimivat uusiutuvalla ja vähäpäästöisellä energialla ja/tai pitävät sisällään energiatehokkaita ja vähähiilisiä materiaaleja ja/tai hyödyntävät kiertotalousratkaisuja.

Vihreä rakentaminen on myös yhteistyötä, jossa tarvitaan sekä rakentajien, rakennusmateriaalien tuottajien, maankäytöstä vastaavien, että viranomaisten panosta.

Rakennusliikkeen tärkeimmät vaikutuskeinot ovat mm. oikeanlainen suunnittelu mitä tulee materiaalivalintoihin ja energiaratkaisuihin, vihreämmän energian käyttö, työmaa-aikaisen materiaalihukan minimointi hyvällä työnsuunnittelulla sekä tehokkaan kierrätyksen mahdollistaminen työmaavaiheessa.

Näitä keinoja tukevat esimerkiksi tuotteistetut ratkaisut sekä esivalmisteiden käyttö. Näiden lisäksi voidaan mahdollistaa rakennuksen mahdollisimman kestävä käyttö (ts. asuminen aikainen käyttö ja asukkaan arkiset tavat) esimerkiksi tiiviin kaupunkisuunnittelun keinoin.

Vihreä rakentaminen.jpg

Mitkä tuotteet sopivat parhaiten kierrätettäviksi?

Rakennusmateriaalien kierrätettävyydessä on eroja: esimerkiksi teräksen ja kipsin on sanottu olevan teoriassa jopa ikuisesti kierrätettäviä, ja näistä terästä on kierrätetty jo hyvän aikaa. Muovieristeissä voidaan työmaan hukkapaloja käyttää edelleen uusiin tuotteisiin, ja lisäksi niitä voidaan elinkaaren lopussa käyttää energiaksi. Kipsin tavoin myös villaa päätyy paljon kaatopaikalle, mutta villan kierron sulkemiseksi on tällä hetkellä paljon kehitysprojekteja meneillään. Betonin kierrätys tarkoittaa tätä nykyä vielä hyvin pitkälti murskaamista neitseellisen kiviaineksen korvaajaksi, mutta lupaavia ideoita kokonaisten betonielementtien kierrätykseen on jo ilmassa.

Merenkulkijanranta44_RGB.jpg

Onko kierrätys jo realistista ja jos ei niin miten sitä voisi edistää?

Kierrätyksen näkökulmasta emme missään vaiheessa voida todeta, että nyt olemme maalissa. Meidän tulee jatkuvasti ja aktiivisesti hakea uusia kohteita sekä kehittää uusia tapoja, joilla luonnonvarojen käyttöä voidaan edelleen parantaa ja optimoida.

Korjausrakentaminen voidaan nähdä myös korkeimpana kierrätyksen tasona. Alemmilla tasoilla kierrätys näkyy materiaalivalinnoissa sekä työmailla muodostuvien jätteiden hallinnassa.  Ensisijaisesti työmailla syntyvien jätteiden määrä tulee minimoida täsmällisellä materiaalitarpeiden laskennalla, materiaalien uusiokäyttömahdollisuuksien tunnistamisella sekä materiaaleissa käytettävien pakkausmateriaalien valinnoilla. Tuloksena saadaan pienempiä määriä lajiteltavaa jätettä, parempaa lajittelun laatua sekä tehokkaampaa kierrätystä.

Kiertotalous toteutuu usean toimijan muodostamassa arvoverkossa: työmaa saa laadukkaalla lajittelulla kustannus- ja ympäristöhyödyt alhaisempien jätemaksujen ja jätteiden päästöjen kautta, jätehuollon toimija pystyy kanavoimaan jätteenkäsittelylaitosten voimavaroja jätteiden kierrätysmahdollisuuksien kehittämiseen sekä materiaali- ja pakkausmateriaalitoimittajat pystyvät tuottamaan kierrätetyistä raaka-aineista tuotantokustannuksiltaan alhaisempia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Kiertotalouden toimivuus vaihtelee jätelajeittain. Betoni- ja metallijätteiden kierrätyksessä on saatu merkittävimpiä tuloksia tonnimäärissä mitaten. Puujätteiden osalta työmailla lajitellusta puusta päätyy kierrätykseen valitettavan pieni osa. Lisäksi puujätteen kierrätyksen kotimaisuusaste on pieni. Merkittävä osa kierrätettävästä puujätteestä päätyy ulkomaille lastulevyteollisuuden raaka-aineeksi.

Kiertotalouden edistäminen jätteiden hallinnan näkökulmasta edellyttää yhteistoimintaa toimijoiden muodostamissa verkostoissa. Työmailta kerättyjä ja uusioraaka-aineeksi jalostettuja muoveja voidaan hyödyntää tuotannon tarveaineina esimerkiksi betonivalujen suojaamisessa. Merkittävää kierrätyspotentiaalia löytyy myös eristeistä (kivi- ja lasivilla sekä muovieristeet), jossa työmailta kerätyt jätteet palautuvat työmaille takaisin rakennusmateriaaleina.

Työmaasta riippuen maa-ainesten käsittely ja logistiikka saattavat muodostaa merkittävän kustannuserän ja kiertotalouden potentiaalin. Työmaan ylijäämämateriaalin hyödyntäminen sellaisenaan tai jatkojalosteena toisilla työmailla maantäytöissä ja maisemoinneissa tuottavat merkittäviä kustannus- ja ympäristöhyötyjä vähentämällä kuljetuskustannuksia ja -kilometrejä useilla kymmenillä prosenteilla.

Kolmiosaisessa juttusarjassa vastaamme vihreää rakentamista koskeviin kysymyksiin. Vastaukset on alun perin koottu Rakennuslehden vihreää rakentamista koskevaa juttua varten tänä keväänä.

Onko sinulla vihreää rakentamista tai vastuullisuutta koskeva kysymys, johon haluaisit vastauksen. Jos vastauksesi on kyllä, voit lähettää sen meille osoitteeseen press@yit.fi

Lisätietoja kestävästä kehityksestä YIT:llä