Työmaa-aikaisilla liikennejärjestelyillä varmistetaan työmaan ja sen ympäristön turvallisuus

Turvallisuus on ykkösasia, niin työmaalla kuin liikenteessäkin. Tammisairaalan hankkeessa turvallisuuteen on panostettu muun muassa mittavilla väliaikaisilla liikennejärjestelyillä, jopa kilometrin mittaisella matkalla.

Tammisairaalan telinesilta
Tammisairaalan telinesilta

Helsingin Meilahteen nousee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin uusi silmäsairaala nimeltään Tammisairaala. Paciuksenkatu, jonka varrella työmaa sijaitsee, on yksi pääreitti Luoteis-Helsingistä ja Espoosta Helsingin keskustan suuntaan ja sieltä pois, joten liikenne kadulla on vilkasta. Joukkoliikenteelle tärkeällä kadulla kulkee raitiovaunuja, joukkoliikenteen runkolinjoja tihein vuorovälein sekä muuta linjaliikennettä. Myös keskeisen sijainnin, sekä kohteen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan pyöräbaanan takia työmaa-aikaisiin liikennejärjestelyihin on panostettu erityisen paljon. Kaiken kaikkiaan väliaikaisia järjestelyjä on toteutettu yli kilometrin mittaiselle matkalle.

 

Käytännössä turvallisuus on toteutettu työmaa-aidoin ja liikennejärjestelyin. Työmaa-alue on aidattu betoniporsailla tuetuilla vaneriaidoilla. Liikennejärjestelyissä on huomioitu autot, julkinen liikenne, polkupyöräilijät sekä jalankulkijat. Myös esteettömyys ja opasteiden kaksikielisyys on pidetty mielessä. Työmaa-aikaiset liikennejärjestelyt on suunniteltu niin, että ne toimivat useissa eri rakentamisen vaiheissa, eikä niitä tarvitse muuttaa hankkeen edetessä. Näin vältytään ylimääräisiltä häiriöiltä liikenteessä.

 

Hankkeen yhtenä tulostavoitteena on työmaan ja sen lähiympäristön korkea turvallisuustaso ja häiriöttömyys. Työmaalla tehdään muun muassa liikennemerkkikierroksia, eli alueen ympäristö kuljetaan läpi säännöllisesti ja tarkastellaan, onko liikennejärjestelyt suunnitelmien mukaisia. Näin varmistetaan liikenteen sujuvuus työmaan ympäristössä ja tarvittaessa tehdään parannuksia.

 

Vilkas pyöräbaana turvalliseksi

 

Työmaan ympäristössä noudatetaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa läpikäytyä ja hyväksyttyä, liikennesuunnittelijan muodostamaa liikennesuunnitelmaa, jossa alueen jalankulun ja pyöräilyn reitit on pyritty muodostamaan turvallisuutta ja sujuvuutta ajatellen.

 

”Hankkeen liikennejärjestelyjen suunnittelun lähtökohdat olivat haasteelliset. Alueen läpi kulkee muun muassa pyöräilyn priorisoitu runkoreitti”, kertoo Helsingin kaupungin alueidenvalvonnan vs. tiimipäällikkö Tapio Kaitainen.

 

Aiempi kaksisuuntainen, Zaidankadulla sijainnut pyöräreitti, jonka kohdalle työmaa sijoittuu, poistettiin käytöstä reitin ahtauden takia ja jotta kävelijöiden turvallisuus voitiin taata. Pyörän taluttaminen reitillä on yhä mahdollista. Paciuksenkadun työmaan puolella yksisuuntainen pyörätie säilytettiin ja ohjattiin ajokaistalta väliaikaisesti poistetulle reunimmaiselle kaistalle. Pyöräilijöiden turvallisuutta lisättiin erottamalla vilkas pyöräkaistasta ajokaistasta matalilla betonisilla raskassuojilla.

YIT_nuoret_kaupungilla_0071_940x530.jpg

Telinesilta turvaa jalankulun

 

Jalankulkijoille haluttiin mahdollistaa turvallinen kulku Paciuksenkadulta Liikuntakeskuksen ja -puiston alueelle, sillä reitillä liikkuu paljon pieniä lapsia. Tämä ratkaistiin rakentamalla telinesilta, joka laskeutuu Paciuksenkadulta alas Zaidankadulle. Rinnetontin korkeuserojen takia silta on porrastettu.

”Idea telinesillasta syntyi yhteistyössä WSP:n ja YIT:n asiantuntijoiden ideoinnista maastokäynnillä”, kertoo liikennesuunnitelmat toteuttanut projektipäällikkö Olli Haveri WSP:stä.

Silta myös mahdollistaa sen, ettei jalankulku risteä raskaan liikenteen kanssa, vaan rekat ajavat työmaalta ulos sillan ali. Liikuntapuistoon tehtiin myös uusi tie ja se asfaltoitiin. Kun pyöräilijöiden kulku Liikuntapuiston alueelle vaikeutui, heille lisättiin pyöräparkkeja. Niitä lisätiin myös Zaidankadun pohjoispäähän, sekä Tukholmankadun risteysalueelle palvelemaan tarvittaessa myös liikuntapuiston käyttäjiä.

Yhteistyöllä löydetään ratkaisut

 

Järjestelyjä on suunniteltu yhdessä hankkeen osapuolten, eli HUSin, liikennesuunnittelua toteuttavan WSP:n ja Helsingin kaupungin kanssa. Liikennejärjestelyjen suunnittelu ja toteutus on yhteistyötä, jossa huomioidaan naapuruston asukkaat, muut kiinteistöt ja niiden toimijat, kaupungin katusuunnittelu, sekä muut työmaat.

Opastekartta 6.5.2021.JPG

 

”Aikainen vaihtoehtojen ja vaiheistusten tutkiminen, sekä laaja sidosryhmien osallistaminen on ollut erittäin hyödyllistä toteutuksen kannalta. Keskeistä on ollut myös, että liikennejärjestelyjen suunnittelu aloitettiin näin haastavassa kohteessa hyvissä ajoin. Huomioon otettiin eri kulkumuotojen ja alueen vakituisten toimijoiden tarpeet, alustavat ajatukset työmaa-alueista, nostopaikoista ja tontin kaivantotarpeista, sekä erilaisista kunnallisteknisistä rakennustöistä katuverkolla. Järjestelyitä on tarkennettu jatkuvasti suunnittelun edetessä”, Haveri kuvailee.

 

Lähistöllä sijaitsee myös Meilahden Siltasairaalan työmaa, jonka kanssa liikennejärjestelyjä on yhteensovitettu etenkin väliaikaisen pyöräbaanan ratkaisujen osalta.

 

”Paciuksenkadun toinen sairaalatyömaa ja sitä seurannut kadunrakennushanke katkaisivat kadun itäpuolen jalankulku- ja pyörätien. Tammisairaalan työmaan vuoksi siirretylle pyöräväylälle rajattiin tilaa Paciuksenkadun reunimmaiselta ajokaistalta, jotta väylän minimileveydet toteutuisivat”, Kaitainen kertoo.

 

Vaikeuskerrointakin on riittänyt, jotta sopivat ratkaisut ovat löytyneet.

 

”Haastetta toi tontin sijainti kapealla ja korkeusasemiltaan vaihtelevalla tontilla. Meilahdentien ja Zaidankadun liittymä Paciuksenkatuun on ahdas ja paikoin myös iltapäiväruuhkan aikana hetkellisesti jonoutunut erityisesti Meilahden tunnelista poistuvan työmatkaliikenteen takia ”, Haveri lisää.

Talviaikaan auraus ja hiekoitus ovat osa turvallisuutta, josta työmaa on vastuussa. Viime talvi oli säiden puolesta poikkeuksellinen ja talvikunnossapitoon jouduttiin kiinnittämään erityishuomiota.

 

”Runsaat lumisateet ja vaihtelevien lämpötilojen tuomat liukkaudet toivat omat vaatimuksensa talvikunnossapitoon, mutta onnistuimme kuitenkin hyvin. Paljon oppeja tuli silti tuleville talville, jotta onnistumme entistä paremmin”, kertoo liikennejärjestelyistä, väliaikaisista kulkureiteistä, työmaan ylläpidosta sekä aluesuunnittelusta vastaava työnjohtaja Essi Tuomenoja YIT:stä.

 

Onnistunut vuorovaikutus mahdollistaa jatkuvan kehittämisen

 

”Tärkeässä roolissa työnaikaisten järjestelyjen onnistumisessa on myös laaja tiedotus, maastossa sijaitsevat ajantasaiset ja laadukkaat ennakko-opasteet, työmaa-alueen ympärillä olevat selkeät opasteet jokaiselle kulkumuodolle, sekä työmaajärjestelyiden laadukas ylläpito”, Haveri tiivistää.

 

Vuorovaikutus naapuruston ja ohikulkijoiden kanssa on mahdollistettu muun muassa lisäämällä työmaan porteille ja aitoihin QR-koodi, jonka lukemalla ohjautuu työmaan verkkosivuille, jossa voi käydä antamassa palautetta. Sivulta löytyy myös tietoa muun muassa hankkeen etenemisestä ja aikataulusta.


”Kehitysideoita on tullut paljon ja haluamme kiittää palautteen antajia, sillä häiriöttömyyden takaaminen on jatkuvaa parantamista. Saamamme ideat tullaan ottamaan huomioon myös jatkossa”, Tuomenoja summaa.

Ota yhteyttä toimitilarakentamiseen 

Työmaan verkkosivut

Hae töihin hankkeisiimme