Tiesitkö tämän ympäristörakentamisesta?

Ympäristörakentamisella tarkoitetaan ympäristöarvot säilyttävää rakentamista sekä rakennustoimia, joilla korjataan ihmisen toiminnan aiheuttamia ympäristövaurioita. Ympäristörakentamista on esimerkiksi viherhankkeen koko elinkaari suunnittelusta ja rakentamisesta aina kunnossapitoon asti.

Miksi ympäristörakentamista tehdään?

Ympäristörakentamisessa säilytetään ja huomioidaan rakennuskohteen olemassa olevia ympäristöarvoja sekä kompensoidaan rakentamisen haitallisia vaikutuksia rakentamalla ja kunnostamalla elinympäristöjä. Viihtyisät elinympäristöt lisäävät ihmisten hyvinvointia. Lisäksi ne muun muassa sitovat ilmansaasteita ja helpottavat hulevesien hallintaa.

Ketkä tekevät?

Suomessa ympäristörakentamista tekevät niin suuret kuin pienetkin toimijat. Myös projektien koko vaihtelee. Pienemmässä urakassa tilaajana voi toimia yksityinen henkilö, suuremmassa taas yritys tai julkinen taho.

Minkälaisiin hankkeisiin liittyy ympäristörakentamista?

Ympäristörakentaminen liittyy lähes kaikenlaisiin rakennushankkeisiin. Hyviä esimerkkejä ovat talonrakentaminen, tie- ja raiderakentaminen sekä vesirakentaminen. Ympäristörakentaminen on hankkeissa näkyvä, viihtyisyyttä luova osa-alue.

Onko ympäristörakentamista vain kaupungeissa?

Ympäristörakentamista tehdään kaupungeissa sekä haja-asutusalueilla. Eniten ympäristörakentamisen kohteita on kaupunkialueilla, joissa rakentamista on muutenkin paljon. Haja-asutusalueilla ympäristörakentamista tehdään muun muassa tiehankkeissa ja erilaisissa maisemahankkeissa.

Onko ympäristörakentamiseen herätty vasta viime aikoina?

Ympäristörakentamisen merkitys on kasvanut viime aikoina. Globaali huoli maapallon tilasta on saanut ihmiset valveutuneiksi ja arvostamaan ympäristön hyvinvointia. Ympäristön merkitys myös ihmisen hyvinvoinnille on tiedostettu.

Mistä tiedetään, minne ja milloin tarvitaan toimenpiteitä?

Ennen rakentamista alueille tehdään nykytilakartoituksia ja selvityksiä. Esimerkiksi maaperän pilaantuneisuustutkimuksista saadaan tietoa rakentamisessa huomioitavista asioista. Näin pystytään tekemään tarkempia suunnitelmia siitä, mitä tehdään ja milloin.

Minkälaisia tutkimuksia ja valvontaa tehdään?

Tutkimukset suunnitellaan alueen aiemman käyttötarkoituksen perusteella sekä ympäristön perusteella. Tehdään maaperän pilaantuneisuustutkimuksia, pohjavesitutkimuksia, sulfaattimaakartoituksia, meluselvityksiä, hulevesikartoituksia sekä erilaisia kartoituksia esimerkiksi alueen haitallisista vieraslajeista. Viranomaiselta haetut luvat ja alue huomioiden tehdään valvontaa ja seurantaa.

Kuka ympäristörakentamisen maksaa?

Ympäristörakentamisen ensisijainen maksaja on hankkeen tilaaja. Hankkeen luonnon ja ihmisten hyvinvointia lisäävä arvo on kuitenkin usein rahallista arvoa huomattavasti tärkeämpi.

Kuka vastaa ympäristörakentamisen tuloksista?

Ympäristörakentamisen hankkeen tuloksista vastaavat tilaaja, suunnittelija ja rakentaja omien vastuualueidensa puitteissa.

Miten tuloksia mitataan?

Erilaisilla seurannoilla mitataan, ovatko kompensaatio- tai kunnostustoimenpiteet onnistuneet. Rakennuskohteesta riippuen alueilla tehdään esimerkiksi erilaisia lajistoseurantoja, meluselvityksiä ja maaperä- sekä pohjavesinäytteenottoja.

Miten kansalaiset voivat vaikuttaa?

Usein ympäristörakentamisen suunnitteluvaiheessa järjestetään kansalaisille tilaisuuksia, joissa voi vaikuttaa hankkeeseen. Näin tehdään esimerkiksi julkisissa hankkeissa. Raide-Jokerin kaltaisissa isoissa hankkeissa erilaisia asukastilaisuuksia on järjestetty myös rakennusvaiheessa. Kunnossapitovaiheessa saatetaan järjestää esimerkiksi vieraslajitalkoita, joissa kansalaiset pääsevät osallistumaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Ympäristörakentamisessa korostuu luonnon monimuotoisuus

Viher- ja kivirakentaminen

Lue lisää YIT:n ympäristörakentamishankkeista

Pääkaupunkiseudun Raide-Jokeri
Kauppakeskus Triplan viherkatot
Tampereen raitiotie