Henriksdalin jätevedenpuhdistamon biolinja ja uusi tekniikkatunneli

Työtunnelin valmistuttua vuoden 2016 lopussa voimme vuoden 2017 alussa käynnistää Biolinja-projektin, jossa kunnostetaan puhdistusaltaat kapasiteetin lisäämiseksi.

Lähes puolet Tukholman teollisuuslaitosten ja asuntojen jäte- ja hulevesistä kulkevat kaupungin viemärijärjestelmän kautta vesialtaisiin.

Vesi käy läpi viisi eri puhdistusvaihetta: (1) esikäsittely, (2) esiselkeytys, (3) ilmastusaltaat, nyt ennen kunnostusta jälkiselkeytys, jonka jälkeen (4) kalvosuodatus ja lopulta (5) hiekkasuodatus. Tehtävämme on ilmastus- ja jälkiselkeytysaltaiden kunnostus ja niiden valmisteleminen kalvosuodatustekniikkaa varten. Purkujätteet kuljetetaan pois valmiin työtunnelin kautta.

Purusta rakentamiseen

Biolinja-projektin ensimmäinen vaihe koostui purkutyöstä eli revimme irti neljä vanhaa betoniallasta, joita käytettiin puhdistusprosessissa. Tämä oli tärkeä työvaihe,  sillä se mahdollisti vanhojen altaiden korvaamisen uusilla, nykyaikaisilla altailla. Räjäytimme myös uuden väylän putkikuilua varten puhdistusprosessin tulevia kapasiteetinparannuksia varten. Työvaihe kesti noin neljä kuukautta.

Purkutöiden jälkeen aloitettiin vesialtaiden kalliolujitus. Vahvistimme vanhaa kalliota lujituspulteilla, verkoilla ja ruiskubetonilla. Tavoitteena oli altaiden stabilointi ja käyttöajan pidentäminen. Työ kesti noin kuusi kuukautta.

Kalliolujituksen jälkeen aloitettiin uusien altaiden rakentaminen. Asensimme uudet putket uusiin mitoitettuihin putkikuiluihin, jotka olivat aiempaa suurempia. Yleensä näin suuria putkia ei asenneta, mutta käytetyt lasikuituvahvisteiset putket tehostavat puhdistusprosessia, kun altaat tyhjenevät vedestä nopeammin.

Kaikki uudet allasrakenteet ankkuroidaan kallioon. Rakennelmille täytyy aina suunnitella perusmuoto esimerkiksi muoteista tai puusta. Sen jälkeen tehdään lujitus. Olemme käyttäneet vesialtaiden lujitukseen suunnilleen 300 000 kg lujitetta.

Kestävää betonia
Kun lujitus on valmis, aloitetaan betonityöt, joihin kuuluvat vesialtaiden pohjat, seinät ja katot. Yleensä betoniauto voidaan ajaa työmaalle, mutta koska työskentelemme maan alla, meidän on pumpattava betoni letkuilla, jotka ulottuvat tunneliin noin 50–150 metrin pituudelta. On myös erityisen tärkeää käyttää oikeantyyppistä betonilaatua, joka soveltuu käyttökohteeseen. Koska betoni on vesialtaiden perustana, sen tulee kestää puhdistamattoman veden, korkean vedenpaineen, kemikaalien, kylmyyden ja pakkasen vaikutuksia ja sen käyttöiän tulee olla vähintään sata vuotta. Normaalisti vesi murentaa betonia, minkä vuoksi käytämme lisäaineita, joiden avulla betoni kestää veden aiheuttaman kuormituksen. Tässä työssä olemme käyttäneet noin 2 800 kuutiometriä betonia.

Betonitöiden valmistuttua vuorossa ovat sisätilojen viimeistelytyöt, kuten portaat, ikkunat ja ovet.

Projektin arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2019.

Haasteet
Meidän on huomioitava työssämme erityisesti se, että jätevedenpuhdistamo on toiminnassa rakennusprojektin aikana. Työmme ei saa vaikuttaa meneillään olevaan puhdistusprosessiin, häiritä sitä tai liata puhdistettavaa vettä. Tämän vuoksi testaamme prosessivettämme jatkuvasti. Keskustelemme myös päivittäin asiakkaamme ja osaurakoitsijoiden kanssa päivän toimista – missä työskentelemme, mitä teemme ja miten se vaikuttaa muihin osapuoliin.

Kallioprojekteissa on aina haasteena seinien ja kattojen läpi luonnollisista kalliohalkeamista tihkuva pohjavesi. Koska jätevedenpuhdistamo on rakennettu pohjavedenpinnan alapuolelle, vuotoja ei voi kokonaan estää, vaan rakentajan on tehtävä vuotoihin liittyviä toimenpiteitä koko projektin ajan.  Tämän ehkäisemiseksi verkkojen sisäpuolelle asetetaan niin sanottuja tiivistysmattoja, jotka ohjaavat vedenmaahan.

Tekniikkatunneli

Uusille, nykyaikaisille vesialtaille rakennetaan myös uutta tekniikkaa, mutta se ei kuitenkaan mahdu kokonaan vanhoihin tunnelitiloihin. Uuden tekniikan asentaminen ja kuljettaminen edellyttää uutta tekniikkatunnelia, jonka rakentaminen on meidän vastuullamme. Tekniikkatunneli-projektissa rakennetaan tunneli sähköjärjestelmille, tekniikalle ja koneille, joita tarvitaan uusissa vesialtaissa.

Kahden kilometrin pituisen tekniikkatunnelin tieltä räjäytetään pois suunnilleen 190 000 kuutiota kalliota. Räjäytys ja vahvistus tehdään perinteisellä tavalla. Kivimateriaali ajetaan ulkoiseen kivenmurskauslaitteeseen ja myydään sora-ainekseksi. Osa aineksesta käytetään projektissa uudelleen täyteaineena. 

Projektin suurin haaste on se, että kallionräjäytystyöt värähtelyineen eivät saa häiritä toiminnassa olevaa jätevedenpuhdistamoa tai lähialueita, kuten asuntoalueita ja rautatietunnelia (Saltsjöbana). Kun tekniikkatunneli on valmis, sinne rakennetaan muun muassa portaita, hissikuiluja, ohjaushuoneita ja teknisiä tiloja.

Projektin arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2020.

Lue lisää vesihuoltorakentamisesta