Henriksdalin jätevedenpuhdistamo, Ruotsi

Rakennamme Stockholm Vattenille useita urakoita, kuten tunneleita, niiden sisäpuolisia töitä, laitteistoita ja järjestelmiä. Nykyisen puhdistamon toiminta jatkuu normaalisti rakennustöiden ajan.

Henriksdalin jätevedenpuhdistamo, Ruotsi / Henriksdal Waste Water Treatment Plant, Sweden
Henriksdalin jätevedenpuhdistamo, Ruotsi / Henriksdal Waste Water Treatment Plant, Sweden

Tukholma on Euroopan nopeimmin kasvavia kaupunkeja. Jatkuvan väestönkasvun vuoksi puhdistettavaa vettä on koko ajan enemmän, ja samaan aikaan Itämeren suojelun toimintaohjelmassa (Baltic Sea Action Plan) ja EU:n ympäristödirektiiveissä vaaditaan entistä puhtaampaa vettä. Jäteveden puhdistukseen liittyvien tulevien vaatimusten vuoksi järjestelmää on uudistettava, jotta veden laatu pystytään takaamaan jatkossakin Mälaren-järven ja Itämeren alueella.

Näistä syistä Stockholm Vatten AB päätti, että Henriksdalin puhdistamoa kunnostetaan. Siten pystytään vastaamaan tuleviin tarpeisiin ja ympäristövaatimuksiin. Tukholman jätevedenpuhdistusjärjestelmä on siis kipeästi uudistuksen tarpeessa. Henriksdal on yksi maailman suurimmista peruskallion sisään rakennetuista jätevesipuhdistamoista.

Rakensimme Stockholm Vattenille 400 metriä pitkän työtunnelin, jonka avulla vesialtaat voidaan kunnostaa tulevia kapasiteetinparannuksia varten. Projekti kuuluu puhdistamon kunnostusta edeltäviin esitöihin. Työtunneli louhittiin puhdistamon vesialtaiden alle, ja myöhemmin sitä on tarkoitus kunnostaa kapasiteetin nostamista varten.

Tunnelin rakentaminen oli monimutkainen infraprojekti, koska siinä työskenneltiin tärinälle herkässä ympäristössä. Jätevedenpuhdistamon henkilöstön lisäksi on otettava huomioon kaikki pumput ja putket sekä lähiympäristön asuinalueet, kulttuurihistoriallisesti merkittävä hautausmaa, päiväkodit ja koulut. Tämän kaltainen työ edellyttää huolellisesti laadittuja riskianalyyseja ja oikeanlaista osaamista.

Työtunneliprojekti aloitettiin tammikuussa 2016 ja saatettiin päätökseen aikataulun mukaisesti kesällä 2016. Henriksdalin jätevedenpuhdistamon peruskorjaus- ja kapasiteetinparannustöiden arvioidaan valmistuvan vuonna 2025. Investoinnin myötä ennen kaikkea Mälaren-järven vesi tulee entistä puhtaammaksi ja Itämeren päästöt vähenevät.

Tunnelin sisäpuoliset työt

Helmikuussa 2019 aloitimme tunnelin sisäpuoliset työt, joilla valmistellaan laitoksen uuden jätevesipuhdistustekniikan käyttöönottoa. Lisäksi kunnostamme ja tehostamme koko lietteenkäsittelyprosessia. Urakan suurin yksittäinen osa koostuu uuden lietteenerottelurakennuksen ja sen vaatimien laitteistojen rakentamisesta.

Urakkaan kuuluu myös puhdistamon maansiirto-, betoni- ja louhintatyöt sekä maanalaisten puhdistusjärjestelmien asennustöitä tunnelitilassa. Työt valmistuvat joulukuussa 2023. 

E2-jätevesitunneli

Tammikuussa 2020 aloitimme rakentamaan uutta jätevesitunnelia Henriksdalin jätevedenpuhdistamon kehityshankkeessa. Tämä projekti kattaa tunnelinrakennustyöt, betonityöt, pumppauslaitosten louhintatyöt ja pumppauslaitosten sekä putkien asennustyöt. Noin 14 kilometriä pitkä päätunneli kulkee Tukholman kaupunkialueen alla Bromman ja Sicklan välillä. YIT:n osuus tunnelin rakentamisesta on 7,7 kilometriä. 

Uutta huippumodernia puhdistustekniikkaa

Henriksdalin puhdistamon laajentaminen ja sen päivittäminen uudella huippumodernilla kalvotekniikaksi kutsutulla puhdistustekniikalla on osa hanketta, jossa Tukholman jätevedenpuhdistusjärjestelmä uudistetaan tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Henriksdalin jätevedenpuhdistamo muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat Henriksdalin laitos ja Hammarbybackenin mäen alla sijaitseva Sicklan laitos. Molemmissa tehdään muutoksia, ja puhdistamo on käytössä kaikkien muutostöiden ajan.

vesihuoltorakentamiNEN

Blominmäen jätevedenpuhdistamo Espoossa

Virtuaalinen organisaatio mahdollistaa suomalaisen jätevedenpuhdistusosaamisen siirron myös muihin maihin

Tiedot

Projektin nimi
Henriksdalin jätevedenpuhdistamo
Asiakas
Stockholm Vatten AB
Kaupunki
Tukholma
Maa
Sweden
Valmistumisvuosi
2023
Projektin status
Rakenteilla