Toimitilahankkijan sanakirja

 

Bruttovuokra - Vuokra, jolla katetaan kiinteistön olemassaolosta johtuvat välittömät kustannukset.

Business Park - Toimitilakonsepti, jossa yhteen kiinteistöön on keskitetty usean yrityksen toimitilat. Tyypillisesti yrityksillä on käytössään yhteisiä palveluita, kuten aula- ja toimistopalvelut.

BREEAM - Ympäristöarvioinnin menetelmä, jolla sertifioidaan rakennuksia. Ks. myös LEED.

Energiatehokkuus - Kiinteistön käyttämä vuotuinen energiamäärä. Rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat muun muassa rakennuksen ikä, koko, kunto, sijainti, tekniset järjestelmät ja rakennuksen käyttötarkoitus.

Energiatodistus - Energiatodistus kertoo rakennusten energiatehokkuuden. Se on nykyisin lain vaatima dokumentti, jonka laatii energiatodistuksiin pätevöitynyt taho. 

Erilliskorvaus - Erikseen sovittava korvaus, joka peritään vuokralaiselta sopimuksen mukaan esim. käyttäjäpalveluista kuten aulapalvelu.

Esisopimus - Ennen rakentamisen alkamista tehtävä vuokrasopimus, joka muuttuu sitovaksi rakentamisen alettua ja raukeaa, mikäli rakentamista ei aloiteta.

Hotdesk - Työpiste, joka ei ole osoitettu tietylle työntekijälle, vaan sitä käytetään tarpeen mukaan.

Indeksiehto - Sopimuksessa oleva ehto, jonka mukaan sopimusta voidaan muuttaa, kun tietty hintaindeksi muuttuu.

Jyvitys - Yhteisten tilojen kustannusten jakaminen vuokrattavien pinta-alojen suhteessa.

Korjausrakentaminen – Olemassa olevan rakennuksen kehittäminen toivottuun suuntaan. Tavoitteena voi olla esimerkiksi parempi soveltuvuus käyttöön (perusparantaminen) tai kiinteistön käyttötarkoituksen muuttaminen (muutosrakentaminen).

LEED - LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) on rakennusten suunnittelun ja rakentamisen sekä käytön ja ylläpidon ympäristöluokitus, joka tähtää rakentamisen ja rakennuksen käytön ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Monitilatoimisto – Käyttäjälähtöinen tilaratkaisu, jossa erityyppiset tilat ovat joustavasti käytettävissä tarpeen mukaan. Monitilatoimisto voi pitää sisällään avotoimistoa, työhuoneita ja muunlaista toimistotilaa. Ks. myös Tilanero.

Pääomavuokra - Vuokra, jolla katetaan pääomakustannukset (kiinteistöön sijoitetun pääoman kustannukset, jotka koostuvat koroista ja laskennallisista poistoista).

Siirrettävä neuvottelutila - Moduuleista koostuva, siirreltävä äänieristetty työtila, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn myös avotoimistossa. Siirrettävä neuvottelutila on osa YIT:n Tilanero-konseptia.

Talotekniikka - Kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuus. Mm. ilmastointi-, jäähdytys- ja sähköjärjestelmät.

Tilatehokkuus - Tilankäytön tehokkuutta ovat muun muassa tilankäytön tiivistäminen ja turhista tiloista luopuminen. Siihen vaikuttavat työpisteiden määrä sekä työntekijöiden määrä suhteessa pinta-alaan. Monitilatoimisto on usein tilatehokkuuden kannalta optimaalisin vaihtoehto.

Vakuus - Tae, joka annetaan vuokranantajalle vuokrasuhteeseen liittyvien velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi.

Vuokran korottaminen - Vuokrankorotusehto otetaan mukaan vuokrasopimukseen, jotta voidaan seurata yleistä kustannusten nousua. Korotusperuste voi olla esimerkiksi indeksi.

Vuokrattava pinta-ala - Vuokralaisen käytettävissä oleva osuus kiinteistön pinta-alasta. Tästä on laskettu pois mm. hissikuilut, porraskuilut ja putkistot.

Vuokrasopimuksen kesto – Määräaikainen sopimus tarkoittaa vuokrasopimusta, jossa vuokrasuhteen alkamis- ja päättymisajankohta sovitaan erikseen. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus tarkoittaa sopimusta, jossa vuokrasuhteen alkamisajankohta sovitaan, mutta jonka päättäminen edellyttää joko vuokralaisen tai vuokranantajan irtisanomista.

Ylläpitovuokra - Vuokra, jolla katetaan kiinteistön ylläpidosta aiheutuvat kustannukset

  

Etsitkö toimitiloja?