Infrarakentamiselle saatava kansallinen sitova CO2-laskentamenetelmä

EU:n, valtioiden, kuntien sekä yritysten omat hiilineutraaliustavoitteet ajavat rakennusalaa matalapäästöiseen suuntaan. Infrarakentamiselle on tulossa ympäristövaikutusarvioinnin standardi, jo ehkä vuonna 2021. Alalle tarvitaan yhtenäinen laskentamenetelmä, jotta tarjouksissa ja kilpailutuksissa voitaisiin luotettavasti vertailla hiilidioksidipäästötasoja.

Rakennushankkeen hiilidioksidipäästöt muodostuvat materiaaleista ja työmenetelmistä, myös elinkaarinäkökulma on huomioitava. Infrarakentamisen hankkeissa päästölaskenta on vielä uutta ja esimerkiksi meillä YIT:llä on vasta ensimmäisten hankkeiden päästölaskenta käynnissä. Infrarakennushankkeen kasvihuonekaasupäästöjen laskeminen yhteismitallisesti vaatii vielä viranomaisten ohjeistusta. Tällä hetkellä eri yritysten käyttämät laskentamallit poikkeavat kovasti toisistaan.

Alalla on jo käynnistetty pilottihankkeita, joissa edellytetään vähäpäästöisyyttä tai hiilineutraaliutta. Tehokas keino yhteisten tavoitteiden kehittämiseksi on ottaa tavoitteet mukaan urakkakilpailujen laadulliseksi vertailukriteeriksi, jolloin laskentamallien ja toteutumisen arvioinnin tulee olla selkeitä ja vertailukelpoisia. Toistaiseksi meillä on tyydytty vaatimaan tarjouspyynnöissä mm. tietyn päästöluokan täyttävien moottoriluokkien käyttämistä työkoneissa, joka on kuitenkin vain pieni osa päästökokonaisuutta. Länsinaapurin Trafikvärket käyttää jo mallia, jossa tarjoajan on sanktioiden uhalla sitouduttava tiettyyn hiilidioksidipäästötasoon. Suomessa tarvitsemme viranomaisen tukea ja yhtenäistä linjaa, että kykenisimme edistämään meille kaikille yhteistä tavoitetta.

Talonrakentamisen laskentamenetelmän kehitys on jo pitkällä. Sama työ pitäisi nopeasti tehdä myös infrarakentamiseen. Meillä ei vielä tällaista virallista laskentajärjestelmää ole, vaikka hyviä aihioita on olemassa. Näin pystyisimme omalta osaltamme parhaalla mahdollisella tavalla osallistumaan ilmastotalkoisiin ja tarkastelemaan infrarakentamista kokonaisuutena. Esimerkiksi uudismateriaalien käyttämistä vaaditaan vieläkin, vaikka esimerkiksi mineraaliainesten uudelleenkäyttö olisi monessa hankkeessa järkevää.

Olemme YIT:llä itse asettaneet tavoitteeksemme puolittaa hiilidioksidipäästömme vuoteen 2030 mennessä ja raportoida omaperustaisten hankkeiden projektikohtaiset hiilidioksidipäästöt vuodesta 2020 alkaen. Haluamme olla etunenässä vaatimassa itseltämme päästöjen vähentämistä mitattavilla ja seurattavilla kriteereillä. Toiveenamme on, että kasvihuonekaasujen päästöjen alentamistavoitteet tulevat nopeasti alan yleiseksi toimintatavaksi. Tämä tietenkin aiheuttaa jonkin verran lisäkustannuksia, mutta ympäristö voittaa.

Näin vähennät päästöjä rakennustuotannossa:

  1. tunne nykytoiminnan päästöt osa-alueittain (materiaalit, prosessit, työvälineet)
  2. suunnittele kokonaisuus huomioiden päästövähennyspotentiaali
  3. suunnittele tuotanto ja toteutusmalli
  4. valvo toteutus ja raportoi
Jarkko Salmenoja
Johtaja, väylärakentaminen, infraprojektit

Lue lisää ajatuksiamme

Infra-alan digitalisaatio

allianssimalli toimii monimutkaisissa hankkeissa

Isojen infrahankkeiden rahoitusta olisi syytä miettiä avoimesti