{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "SectionPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }

Smart Building -sanasto

Mikä on smart building?

Sanaston avulla sinun on helpompi ymmärtää mistä älykkäissä rakennuksissa on kyse ja miten ne voivat palvella tarpeitasi.


Älykkäät rakennukset, kiinteistöteknologia ja siitä saatavan tiedon hyödyntäminen on päivänpolttava puheenaihe. Tulevaisuudessa älykkäät rakennukset koskettavat tavalla tai toisella kaikkia toimialoja. Älykkäisiin rakennuksiin liittyy myös paljon terminologiaa, joka voi olla vaikeaselkoista. Kokosimme sanaston, joka helpottaa aihepiirin ymmärtämistä ja jonka kautta voit tutustua älykkään rakennuksen osiin. Lue lisää YIT:n Smart Building -ratkaisuista.

Automaattinen etävalvonta
Analytiikkapalvelu, jossa järjestelmä käy läpi rakennuksen automatiikkaa ja sen asetusarvoja, löytää vikoja ja tekee tarvittaessa huoltopyynnön (esim. jos anturi on rikki, se raportoi siitä). Tekee myös tarvittavat ohjaus- ja säätötoiminnot rakennusautomaatiojärjestelmän säätimiin, mikäli kiinteistön ylläpito-organisaatio antaa siihen luvan.

BMS (Building Management System)
Kiinteistöhallintajärjestelmä. Sillä voit valvoa ja käyttää kiinteistöjäsi, sekä yhdistää tietoja toisiinsa.

CO2
Hiilidioksidi, hiilestä ja hapesta koostuva kemiallinen yhdiste.

Diagnostiikka
Kts. automaattinen etävalvonta. Tiedon seulontaa huollon ja ylläpidon tarvetta varten. Esimerkkejä palveluntarjoajista: Nuuka, SE Building Advisor, Fidelix Flow how.

Diagnostiikkadata
Virheenmäärityksestä saatava tieto.

Diagnostiikkaratkaisu
Virheenmääritysratkaisu.

Digitaalinen kaksonen (eng. digital twin)
Kiinteistön Smart Building -järjestelmistä luotu digitaalinen malli, joka sisältää tiedot BIM-järjestelmästä, reaaliaikaiset toiminta- ja anturitiedot, dataintegraation ja analytiikan.

Digitaalinen luovutus
Digitaalinen luovutus mahdollistaa rakennuksen digitaalisen tiedon käytön ja ylläpidon koko sen elinkaaren ajan, digitaalista kaksosta hyödyntäen.

ESG (eng. environmental, social and governance)
Ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä asioita, joita erityisesti sijoittajat käyttävä apunaan yritysten vastuullisuutta arvioidessa.

Etätunnistus
Tunnistin havaitsee tunnistustiedon ilman fyysistä kontaktia tunnisteeseen.

Etävalvonta
Henkilö voi ottaa etäyhteyden rakennusautomaatioon, käydä läpi datan ja muuttaa asetuksia tarvittaessa.

GHG-päästöt (eng. GHG emissions, greenhouse gas emissions)
Kasvihuonekaasupäästöt. Tekoälyn avulla tapahtuvan optimoinnin kautta pyritään vähentämään kiinteistön kasvihuonepäästöjä.

HEVAC-järjestelmät (eng. heating, electricity, ventilation, air conditioning systems)
LVIS-järjestelmät (lämpö, vesi, ilma, sähkö).

IAQ (eng. indoor air quality)
Sisäilman laatu.

IFC-malli (eng. industry foundation classes)
Kansainvälinen avoin ja standardisoitu rakennusten tiedostoformaatti, jonka avulla voidaan siirtää tietoa eri ohjelmistojen välillä niin, ettei tietosisältö muutu. IFC-malliin voidaan tallentaa paljon tietoa esim. rakennelman osista ja teknisistä järjestelmistä.

IoT-anturit (Internet of Things)
Sensori eli mittalaite, joka mittaa esim. lämpötilaa, kosteutta ja/tai läsnäoloa. IoT-sensorit voivat olla osa automaatiojärjestelmää tai erillisiä järjestelmiä, käyttötarkoituksesta riippuen. Sensorit voivat muodostaa paikallisverkkoja, joiden kautta dataa voidaan lähettää pilvipalveluun tarkempaa analyysiä varten. Sensorien toimittama data mahdollistaa älykkäiden järjestelmien toiminnan.

Kunnonvalvonta
Kunnonvalvonta on osa kunnossapitoa, jossa erilaisin mittausmenetelmin ja analyysein määritellään kiinteistön ja laitteiden kunto.

Paranneltu tilankäyttö
Tieto mahdollistaa toimitilojen tilatehokkuuden, toiminnallisuuden, käyttöasteen ym. käytön tehostamisen rakennuksen tietojärjestelmistä saatavan datan perusteella. Myös sisäilman laatua voidaan parantaa.

Prediktiivinen huolto
Prediktiivinen, eli ennakoiva huolto tapahtuu vain tarpeen mukaan, reaaliajassa ja on mahdollista big datan avulla.

ProptechOS
ProptechOS on järjestelmä, joka tarjoaa yhteistoiminnallisen ja avoimen digitaalisen kaksosen. Se yhdistää BIM:n, rakennuksen hallintajärjestelmän, IoT:n ja laitoksenhallinnan kaltaiset datalähteet yhteen.

RealEstateCore-ontologia (REC)
Yhteinen kieli, jolla kiinteistön omistajat voivat kuvata ja jakaa, sekä hallinnoida ja varastoida tietoa operoimiensa kiinteistöjen välillä. Kieli mahdollistaa rakennuksen yhdistämisen helposti uusiin palveluihin.

SBTi (eng. science based targets initiative)
Science Based Targets on organisaatio, jonka muodostavat YK:n Global Compact -aloite, WWF, CDP-järjestö sekä Maailman luonnonvarainstituutti WRI. SBTi -aloite kannustaa yrityksiä sitoutumaan tieteeseen perustuviin tavoitteisiin, joilla ne voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä, tukien Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta rajoittaa maapallon lämpötilan nousu korkeintaan 1,5 asteeseen.

Sensoridata
Sensoreiden tuottama mittausdata. Data voi sisältää esimerkiksi ilman lämpötilaa, kosteutta tai läsnäolosensorin tapauksessa läsnäolotietoa.

Sisäolosuhteiden optimointi
Kiinteistön sisäilman-, lämpötilan, kosteuden, paine-erojen ja muiden suureiden säätäminen toivotulle tasolle energiatehokkuus huomioiden.

Sisäpaikannus
Paikkatiedon määrittäminen sisätiloissa esim. työpisteen sijainnin löytämiseksi. Sisätilapaikannuksen avulla tilojen käyttäjä voi paikantaa oman sijaintinsa rakennuksessa ja navigoida haluamaansa sijaintiin.

Smart Building
Älykäs rakennus, älyrakennus, älytalo. Kiinteistö, joka koostuu fyysisistä laitteista, digitaalisesta kaksosesta sekä käyttäjäliittymistä, jotka keräävät, yhdistävät ja esittävät tietoja.

Smart Building Ready
YIT:n rakentama tuote, joka on suunniteltu Smart Building -suunnitteluohjeen mukaan. Tietomallin avulla toteutettu rakennus, joka mahdollistaa dataan perustuvien palveluiden käyttöönoton koko rakennuksen elinkaaren ajan. Siihen voidaan lisätä seuraavat palvelut: Smart Building New Normal (jatkuva datan hallinta ja parempi kuva rakennuksen elinkaaren vaiheista), Smart Building Optimization (tarjoaa tiedon ja raportit paranneltuun päätöksentekoon), Smart Building Intelligent (sisältää tekoälyratkaisut, joilla voi optimoida rakennuksen suorituskykyä).

Smart Building -suunnitteluohje
YIT:n ohjeistus, jonka avulla YIT:n Smart Building -rakennukset suunnitellaan ja toteutetaan. Suunnitteluohje ottaa kantaa erilaisten järjestelmien suunnitteluperusteisiin ja tietomallin vakiointiin sekä tietoturvaan.

Standardoitu API -rajapinta
API on rajapinta, jonka kautta järjestelmä julkaisee tietoa tai toiminnallisuutta muiden sovellusten käyttöön.

Tekoälypohjainen rakennuksen optimointiratkaisu
Ratkaisu, joka tekoälyn avulla optimoi esimerkiksi kiinteistön sisäilmaa ja lämpötilaa käyttäjille sopivaksi, energiaa säästäväksi ja todellisen käyttötarpeen huomioiden.

Tulevaisuudenkestävä kiinteistö
Tulevaisuuden ennakointia ja sellaisten menetelmien kehittämistä, joilla tulevien tapahtumien aiheuttamien äkillisten rasitusten ja riskien vaikutusta voidaan pienentää.

Älyrakennus / älykiinteistö
Kiinteistö, joka koostuu sensoreista, digitaalisesta kaksosesta sekä käyttäjäliittymistä, jotka keräävät, yhdistävät ja esittävät tietoja. Olennainen osa älyrakennusta on tietojärjestelmä, joka pyrkii optimoimaan rakennuksen laitteistojen, esim. ilmanvaihdon toimintaa todellisen tilojenkäytön ja sensoreista saatavan datan perusteella. Älyrakennus voi myös saada tietoja esimerkiksi sääennustuspalveluista ja optimoida tilojen lämmityksen/viilennyksen tähän perustuen.

Lue myös