24.2.2019
  • Mielipide

Kon­sep­ti­kil­pai­luil­la in­no­va­tii­vis­ta kau­pun­ki­ke­hi­tys­tä

Pär­jä­täk­seen ton­tin­luo­vu­tuk­sen kon­sep­ti­kil­pai­luis­sa on haas­tet­ta­va nor­maa­lit työs­ken­te­ly­ta­vat, ka­sat­ta­va mo­nia­lai­nen kump­pa­ni­ver­kos­to, in­no­voi­ta­va laa­ja-alai­ses­ti ja yli­tet­tä­vä it­sen­sä tii­mi­nä. Tont­tien luo­vu­tus puh­taal­la hin­ta­kil­pai­lul­la ei tuo­ta yh­tä te­hok­kaas­ti in­no­va­tii­vis­ta ja mo­ni­puo­lis­ta kau­pun­kia.

Muo­dos­tim­me Jät­kä­saa­ren pal­ve­lu­kort­te­lei­den ton­tin­luo­vu­tus­kil­pai­luun mo­ni­puo­li­sen kon­sor­tion, jos­sa ra­ken­nut­ta­ja­kump­pa­nei­na oli­vat A-Kruu­nu Oy, Asun­to­sää­tiö, NAL Asun­not Oy, Sa­ra­co D&M Oy ja YIT Suo­mi Oy. Li­säk­si kon­sor­tioon kut­sut­tiin kil­pai­luai­ka­na yh­dek­sän pal­ve­lu- ja tek­no­lo­gia­kump­pa­nia, jot­ka tuo­vat li­säar­voa pal­ve­lu­kort­te­lin ja Jät­kä­saa­ren asuk­kail­le. Kau­pun­ki va­lit­si kon­sor­tiom­me neu­vot­te­lu­kump­pa­nik­seen syk­syl­lä 2017, jon­ka jäl­keen kort­te­lin suun­ni­tel­maa on työs­tet­ty eteen­päin.

Jät­kä­saa­ren pal­ve­lu­kort­te­lin kon­sep­ti­suun­ni­tel­mas­sa ”Jät­kän Mes­si” kan­ta­va­na idea­na on su­ju­va ar­ki ja asu­mi­nen, yh­tei­söl­li­syys, ih­mis­ten vä­li­set koh­taa­mi­set ja mo­ni­puo­li­set pal­ve­lut ja ak­ti­vi­tee­tit eri-ikäi­sil­le. Suun­ni­tel­mien mu­kaan kort­te­liin tu­lee eri­lai­sia asun­to­ja eri elä­män­vai­hees­sa ole­vil­le kau­pun­ki­lai­sil­le, päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa ja ra­vin­to­loi­ta, päi­vä­ko­ti ja ho­tel­li. Pyr­ki­myk­se­nä on ra­ken­net­ta­vien ti­lo­jen hyö­dyn­tä­mi­nen mah­dol­li­sim­man te­hok­kaas­ti kel­lo­nym­pä­ri.

Pal­ve­lu­kort­te­lin asun­to­hank­kei­den ker­ho­ti­lat on kes­ki­tet­ty yh­tei­seen Ky­lä­ta­loon, jol­loin kort­te­lin yh­teis­ti­lo­jen pal­ve­lu­tar­joa­man ke­hit­tä­mi­seen on riit­tä­väs­ti re­surs­se­ja. Ky­lä­ta­lon ar­kea pyö­rit­tää kah­vi­lay­rit­tä­jä, jo­ka myy kah­via ja lei­von­nai­sia kai­kil­le kau­pun­ki­lai­sil­le, mut­ta myös jär­jes­tää kort­te­lin asuk­kail­le eri­näi­siä ta­pah­tu­mia.

Ky­lä­ta­loon to­teu­te­taan tal­vi­puu­tar­ha, jon­ka yh­tey­teen Jär­vi­ky­län sa­laa­teis­ta ja yr­teis­tä tun­net­tu Fa­mi­farm Oy to­teut­taa kau­pun­ki­vil­je­ly­lai­tok­sen. Vil­je­ly­lai­tok­ses­sa kas­va­tet­tu­ja sa­laat­te­ja ja yrt­te­jä myy­dään kort­te­liin si­joit­tu­vas­sa lä­hi­kau­pas­sa. Tal­vi­puu­tar­ha yh­des­sä kau­pun­ki­vil­je­ly­lai­tok­sen kans­sa luo alueel­le veh­reän koh­taa­mis­pai­kan.

Ker­ho­ti­lan käyt­tö- ja pal­ve­luas­teen nos­ta­mi­sen li­säk­si poh­dim­me kort­te­lin mui­ta sy­ner­giae­tu­ja - mi­tä pal­ve­lu­ja kort­te­li voi­si tar­jo­ta eri-ikäi­sil­le käyt­tä­jil­le ja kuin­ka hyö­dyn­tää va­jaa­käyt­töi­siä ti­lo­ja. Esi­mer­kik­si päi­vä­ko­din ti­lat ovat nor­maa­lis­ti käy­tös­sä ar­ki­sin klo 7–17.

Toi­saal­ta Jät­kä­saa­ren alueel­la ei ole mer­kit­tä­vis­sä mää­rin las­ten- ja nuor­ten il­ta- ja lo­ma-ai­ko­jen oh­jat­tua toi­min­taa. Saim­me kon­sor­tioom­me mu­kaan lap­sil­le ja nuo­ril­le tai­de­kas­va­tus­ta tar­joa­van Ark­ki­teh­tuu­ri­kou­lun Ar­kin, jo­ka voi hyö­dyn­tää toi­min­nas­saan päi­vä­ko­din ti­lo­ja päi­vä­ko­din ol­les­sa sul­jet­tu­na.

Us­kal­lan väit­tää, et­täkon­sep­ti­kil­pai­lui­den tu­lok­set ta­kaa­vat pa­rem­paa kau­pun­kia myös kon­sep­ti­kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­jien mui­hin hank­kei­siin. Kau­pun­ki­ke­hi­tyk­sen ri­ma nou­see ja kon­sep­ti­kil­pai­lus­sa hy­väk­si ha­vait­tu­ja in­no­vaa­tio­ta hyö­dyn­ne­tään seu­raa­vien hank­kei­den suun­nit­te­lus­sa ja to­teu­tuk­ses­sa.

Jät­kä­saa­ren useat to­teu­tu­neet koh­teet ovat mai­nio esi­merk­ki kon­sep­ti­kil­pai­lui­den tu­lok­sis­ta: Su­ku­pol­vien­kort­te­li, Vih­reis­tä vih­rein -kort­te­li, puu­kort­te­li Wood Ci­ty, tai­tei­li­ja­ta­lo Jal­luk­ka, useat yh­tei­söl­li­set ryh­mä­ra­ken­ta­misp­ro­jek­tit, jne.

Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee kort­te­lin va­rau­se­si­tys­tä en­si vii­kon tiis­tai­na 26.2.2019 jär­jes­tet­tä­väs­sä ko­kouk­ses­saan. Ta­voit­tee­na on, et­tä alueen kump­pa­nuus­kaa­voi­tuk­se­na laa­dit­ta­va ase­ma­kaa­va­luon­nos val­mis­tuu ke­vääl­lä 2019 ja kaa­vaeh­do­tus on kä­sit­te­lys­sä al­ku­vuo­des­ta 2020.

Mik­ko Pä­ty­nen
Maan­han­kin­ta­pääl­lik­kö, YIT Suo­mi Oy

Sulje
Lähetetään...
Haluamme tarjota sinulle sujuvan vierailun

Me YIT:llä ja kumppanimme keräämme evästeiden avulla tietoja käytön tilastoimiseen, mainonnan kohdentamiseen ja parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseen.

Valitsemalla Hyväksyn evästeet hyväksyt evästeiden ja vastaavien teknologioiden käytön. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa selaimen asetuksista.

Evästeiden käyttö