Kon­sep­ti­kil­pai­luil­la in­no­va­tii­vis­ta kau­pun­ki­ke­hi­tys­tä

Pär­jä­täk­seen ton­tin­luo­vu­tuk­sen kon­sep­ti­kil­pai­luis­sa on haas­tet­ta­va nor­maa­lit työs­ken­te­ly­ta­vat, ka­sat­ta­va mo­nia­lai­nen kump­pa­ni­ver­kos­to, in­no­voi­ta­va laa­ja-alai­ses­ti ja yli­tet­tä­vä it­sen­sä tii­mi­nä. Tont­tien luo­vu­tus puh­taal­la hin­ta­kil­pai­lul­la ei tuo­ta yh­tä te­hok­kaas­ti in­no­va­tii­vis­ta ja mo­ni­puo­lis­ta kau­pun­kia.

Muo­dos­tim­me Jät­kä­saa­ren pal­ve­lu­kort­te­lei­den ton­tin­luo­vu­tus­kil­pai­luun mo­ni­puo­li­sen kon­sor­tion, jos­sa ra­ken­nut­ta­ja­kump­pa­nei­na oli­vat A-Kruu­nu Oy, Asun­to­sää­tiö, NAL Asun­not Oy, Sa­ra­co D&M Oy ja YIT Suo­mi Oy. Li­säk­si kon­sor­tioon kut­sut­tiin kil­pai­luai­ka­na yh­dek­sän pal­ve­lu- ja tek­no­lo­gia­kump­pa­nia, jot­ka tuo­vat li­säar­voa pal­ve­lu­kort­te­lin ja Jät­kä­saa­ren asuk­kail­le. Kau­pun­ki va­lit­si kon­sor­tiom­me neu­vot­te­lu­kump­pa­nik­seen syk­syl­lä 2017, jon­ka jäl­keen kort­te­lin suun­ni­tel­maa on työs­tet­ty eteen­päin.

Jät­kä­saa­ren pal­ve­lu­kort­te­lin kon­sep­ti­suun­ni­tel­mas­sa ”Jät­kän Mes­si” kan­ta­va­na idea­na on su­ju­va ar­ki ja asu­mi­nen, yh­tei­söl­li­syys, ih­mis­ten vä­li­set koh­taa­mi­set ja mo­ni­puo­li­set pal­ve­lut ja ak­ti­vi­tee­tit eri-ikäi­sil­le. Suun­ni­tel­mien mu­kaan kort­te­liin tu­lee eri­lai­sia asun­to­ja eri elä­män­vai­hees­sa ole­vil­le kau­pun­ki­lai­sil­le, päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa ja ra­vin­to­loi­ta, päi­vä­ko­ti ja ho­tel­li. Pyr­ki­myk­se­nä on ra­ken­net­ta­vien ti­lo­jen hyö­dyn­tä­mi­nen mah­dol­li­sim­man te­hok­kaas­ti kel­lo­nym­pä­ri.

Pal­ve­lu­kort­te­lin asun­to­hank­kei­den ker­ho­ti­lat on kes­ki­tet­ty yh­tei­seen Ky­lä­ta­loon, jol­loin kort­te­lin yh­teis­ti­lo­jen pal­ve­lu­tar­joa­man ke­hit­tä­mi­seen on riit­tä­väs­ti re­surs­se­ja. Ky­lä­ta­lon ar­kea pyö­rit­tää kah­vi­lay­rit­tä­jä, jo­ka myy kah­via ja lei­von­nai­sia kai­kil­le kau­pun­ki­lai­sil­le, mut­ta myös jär­jes­tää kort­te­lin asuk­kail­le eri­näi­siä ta­pah­tu­mia.

Ky­lä­ta­loon to­teu­te­taan tal­vi­puu­tar­ha, jon­ka yh­tey­teen Jär­vi­ky­län sa­laa­teis­ta ja yr­teis­tä tun­net­tu Fa­mi­farm Oy to­teut­taa kau­pun­ki­vil­je­ly­lai­tok­sen. Vil­je­ly­lai­tok­ses­sa kas­va­tet­tu­ja sa­laat­te­ja ja yrt­te­jä myy­dään kort­te­liin si­joit­tu­vas­sa lä­hi­kau­pas­sa. Tal­vi­puu­tar­ha yh­des­sä kau­pun­ki­vil­je­ly­lai­tok­sen kans­sa luo alueel­le veh­reän koh­taa­mis­pai­kan.

Ker­ho­ti­lan käyt­tö- ja pal­ve­luas­teen nos­ta­mi­sen li­säk­si poh­dim­me kort­te­lin mui­ta sy­ner­giae­tu­ja - mi­tä pal­ve­lu­ja kort­te­li voi­si tar­jo­ta eri-ikäi­sil­le käyt­tä­jil­le ja kuin­ka hyö­dyn­tää va­jaa­käyt­töi­siä ti­lo­ja. Esi­mer­kik­si päi­vä­ko­din ti­lat ovat nor­maa­lis­ti käy­tös­sä ar­ki­sin klo 7–17.

Toi­saal­ta Jät­kä­saa­ren alueel­la ei ole mer­kit­tä­vis­sä mää­rin las­ten- ja nuor­ten il­ta- ja lo­ma-ai­ko­jen oh­jat­tua toi­min­taa. Saim­me kon­sor­tioom­me mu­kaan lap­sil­le ja nuo­ril­le tai­de­kas­va­tus­ta tar­joa­van Ark­ki­teh­tuu­ri­kou­lun Ar­kin, jo­ka voi hyö­dyn­tää toi­min­nas­saan päi­vä­ko­din ti­lo­ja päi­vä­ko­din ol­les­sa sul­jet­tu­na.

Us­kal­lan väit­tää, et­täkon­sep­ti­kil­pai­lui­den tu­lok­set ta­kaa­vat pa­rem­paa kau­pun­kia myös kon­sep­ti­kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­jien mui­hin hank­kei­siin. Kau­pun­ki­ke­hi­tyk­sen ri­ma nou­see ja kon­sep­ti­kil­pai­lus­sa hy­väk­si ha­vait­tu­ja in­no­vaa­tio­ta hyö­dyn­ne­tään seu­raa­vien hank­kei­den suun­nit­te­lus­sa ja to­teu­tuk­ses­sa.

Jät­kä­saa­ren useat to­teu­tu­neet koh­teet ovat mai­nio esi­merk­ki kon­sep­ti­kil­pai­lui­den tu­lok­sis­ta: Su­ku­pol­vien­kort­te­li, Vih­reis­tä vih­rein -kort­te­li, puu­kort­te­li Wood Ci­ty, tai­tei­li­ja­ta­lo Jal­luk­ka, useat yh­tei­söl­li­set ryh­mä­ra­ken­ta­misp­ro­jek­tit, jne.

Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee kort­te­lin va­rau­se­si­tys­tä en­si vii­kon tiis­tai­na 26.2.2019 jär­jes­tet­tä­väs­sä ko­kouk­ses­saan. Ta­voit­tee­na on, et­tä alueen kump­pa­nuus­kaa­voi­tuk­se­na laa­dit­ta­va ase­ma­kaa­va­luon­nos val­mis­tuu ke­vääl­lä 2019 ja kaa­vaeh­do­tus on kä­sit­te­lys­sä al­ku­vuo­des­ta 2020.

Mik­ko Pä­ty­nen
Maan­han­kin­ta­pääl­lik­kö, YIT Suo­mi Oy