Hyvään sisäilmaan pitkän aikavälin suunnittelulla

Toimiva ja viihtyisä työympäristö koostuu monesta osatekijästä, joista sisäilmasto on yksi tärkeimpiä tilojen käyttäjän terveyden ja turvallisuuden kannalta. Elinkaarimalli tarjoaa ratkaisun sisäilmaongelmien välttämiseksi.

Työympäristössä
Työympäristössä

Monet kaupungit ja kunnat ovat tuskastuneet julkisten rakennustensa sisäilmaongelmiin ja yllättäviin kuluihin, joita tilanteen korjaamiseksi syntyy, inhimillisestä haitasta puhumattakaan.

Usein ongelmista syyllistetään rakennusyhtiöitä ja rakennusteollisuutta. Alalla on tehtykin virheitä, mutta vastuulliset toimijat ovat kehittäneet rakentamisen prosessejaan ja oppineet virheistään. Myös asiakkaat ovat ottaneet käyttöön vaihtoehtoisia hankemalleja laadukkaampien rakennusten hankkimiseksi. Rakennuksissa pitkään jatkuneet sisäilmaongelmat eivät selity yksistään suunnittelun tai rakentamisen virheillä, vaan katseet on käännettävä vastuulliseen kiinteistöjen omistajuuteen ja ylläpitämiseen.

Ratkaisuna koko elinkaaren tarkastelu

Mielestämme ratkaisu on tarkastella koko kiinteistön elinkaaren aikaista prosessia ja toimenpiteitä. Millainen rooli kiinteistön omistajalla tai ylläpitäjällä on, kuinka tilojen käyttäjät toimivat havaitessaan jotain poikkeavaa tai kuinka mahdollisten epäkohtien analysoinnissa ja ratkaisemisessa hyödynnetään erikoisosaamisen konsultteja, suunnittelijoita ja toteuttajia?

YIT vastaa haasteeseen elinkaarimallilla. Hankkeeseen sisältyy suunnittelun ja rakentamisen lisäksi rakennuksen ylläpito sovitun palvelujakson ajan. Kiinteistöjen vastuullisella ylläpidolla ja ohjatulla tilojen käytöllä on keskeinen rooli sisäolosuhteiden hallinnassa. Ylläpidon tulee mielestämme olla ammattimaisesti johdettua, jolloin yllätoimenpiteet määritellään ja mitoitetaan kiinteistökohtaisesti. Ylläpitäjien ja tilojen käyttäjien tulee tuntea keskeisimmät olosuhdetekijät ja oma roolinsa hyvien sisäilmaolosuhteiden mahdollistamiseksi. Poikkeamiin tulee suhtautua riittävällä vakavuudella, aloittaa selvitys- ja korjaustoimenpiteet välittömästi ja huolehtia riittävästä oikea-aikaisesta viestinnästä asianomaisille kohderyhmille.

sisäolosuhteet.png

Kuva 1: Sisäolosuhteiden mitattavia suureita

 

Mallista myönteisiä kokemuksia

Asiakkaillamme on elinkaarimallista myönteisiä kokemuksia. Sen avulla on saatu budjetointiin varmuutta, koska korjausvelkaa elinkaarikohteissa ei synny. Lopputuloksena viihtyisiä ja terveitä tiloja, joihin käyttäjät ovat tyytyväisiä. Kohteitamme on muun muassa Hollolassa, Kuopiossa, Oulussa, Parkanossa, Porvoossa ja Pudasjärvellä.

Elinkaarimallihankkeet kehittävät toimintaprosesseja. Tästä on hyvä esimerkki kuopiolaisen Martti Ahtisaaren koulun lattiapinnoiteongelman korjaaminen ja poistaminen. Rakentamisen aikainen puhtauden ja kosteuden hallinta oli hoidettu määräysten mukaisesti, mutta delta-palkkirakenteeseen jäänyt kosteuspitoisuus yllätti aiheuttamalla kosteuden tiivistymistä tiiviin muovimattorakenteen alle. Tästä syntyi liiman ja kosteuden välinen kemiallinen reaktio, mikä vaurioitti muovimattoa ja aiheutti herkimmillä henkilöillä sisäilmaoireilua.

Oireilun kokonaiskuvan perusteella käynnistimme pikaisesti sisäilma-asiantuntijoiden kanssa kattavat koko rakennusta koskevat tutkimukset. Tutkimustulosten kokonaisarvion perusteella korjattiin vaurioitumiselle alttiit muovimattorakenteet. Prosessin yhteydessä teimme tiivistä moniammatillista yhteistyötä sisäilmatyöryhmän kanssa sekä viestimme aktiivisesti koulukiinteistön henkilöstölle, oppilaiden vanhemmille, kaupunkilaisille ja kaupungin edustajille. Rakennukselle laadittiin myös seurantaohjelma korjausten laadun varmistamiseksi. Tilanne saatiin hyvin hallintaan. Tapahtuneen jälkeen olemme toteuttaneet Kuopiolle uusia elinkaarihankkeita, kuten Jynkän, Karttulan Kissakuusen ja Hiltulanlahden koulut.

Kannattaako?

Hyvät sisäilmaolosuhteet vaativat monen osa-alueen hallintaa kiinteistön koko elinkaaren ajan. Turvallisuus ja terveellisyys on huomioitava niin suunnittelussa kuin rakenne-, materiaali-, laite- ja järjestelmävalinnoissa. Rakentamisvaiheessa on noudatettava huolellisuutta pienimmissäkin yksityiskohdissa ja valvottava toteutusohjeiden noudattamista laadunvarmistusmenetelmin. Käyttöönottovaiheessa kiinteistön tekniikka on viritettävä toimimaan suunnitelmien ja käyttötarpeiden mukaisesti ja toteutuminen on varmistettava laadunvalvontamenettelyllä. Käyttövaiheessa tiloja tulee käyttää alkuperäisten suunnitteluraamien puitteissa ja ylläpitää hyvää kiinteistönhoitotapaa noudattaen. Kiinteistön ikääntyessä tulee huolehtia tarvittavista kunnossapitotoimista ajoissa.

Sisäilmaan_vaikuttavat_tekijät.png

Kuva 2: Sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät

Me väitämme vahvasti, että kiinteistön käyttöä ja ylläpitoa tulee johtaa ja hoitaa ammattimaisesti kuten itse rakennusprojektiakin. Tilojen käyttäjien ja ylläpitäjien on tunnettava rakennuksen toiminnalliset puitteet, teknisten järjestelmien käyttötarkoitus, hoitoa ja huoltoa vaativat rakenteet sekä yksilön vastuu poikkeavien havaintojen ilmoittamisesta.

Harvalla organisaatiolla on itsellään valmiudet koko tehtäväkenttään tai resursseja sen hoitamiseen; tässä elinkaarimalli on jälleen ratkaisu. Kun ylläpidon suorittavat alansa ammattilaiset, valmiilla ja vuosia testatulla toimintamallillaan, voidaan olla varmoja, että kiinteistö pysyy kunnossa ja on toimiva vielä palvelujakson jälkeenkin. Sekä taloudellinen että inhimillinen aspekti, terveys ja turvallisuus, on hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla.

Entä vanhat rakennukset ja ilman elinkaarimallia rakennettavat uudet toimitilat? Tai asuintalot?

Kun puhutaan vanhoista taloista, linjasaneeraukset ovat yksi kohta, jossa sisäilmaan voidaan vaikuttaa. YIT Talon Tekniikka huolehtii hankkeen suunnitelmien mukaisesti linjasaneerausten yhteydessä esimerkiksi ilmanvaihdon toimivuudesta, ilmanvaihtokanavien puhtaudesta sekä savuhormien nuohoamisesta. Tarvittaessa ilmanvaihtoa myös modernisoidaan tehokkaammaksi.

YIT:n uudisrakentamisen asunnot ja toimitilakohteet rakennetaan hyviksi havaituista materiaaleista ja hyvää rakentamistapaa noudattaen. Olemme sitoutuneet Kuivaketju-10:n mukaiseen toimintaan, jolla varmistetaan rakenteiden kuivuminen ennen pintamateriaalien asennusta. Asumisen aikaisen hyvän sisäilman takaa hyvin suunniteltu koneellinen ilmanvaihto, jossa sekä sisään tulevaa että ulospuhallettavaa ilmaa suodatetaan. Suodattimien vaihto huoltokirjan vaihtovälien mukaan mahdollistaa ilmanvaihdon suunnitellun mukaisen toiminnan tulevinakin vuosina. Suurin osa asumisen kohteistamme on etävalvonnan piirissä, jossa 24/7-valvomo havaitsee mahdollisen ongelmatilanteen olosuhteissa tai teknisissä järjestelmissä, jonka jälkeen toimitaan havainnon vaatimalla tavalla.

Pitkäjänteisellä yhteistyöllä paras tulos

Me toivoisimme, että rakennusalalla yleistyisivät yhteiset hyvät käytänteet, joilla oppeja toimivista ja toimimattomista ratkaisuista sisäilmastoon vaikuttavista tekijöistä voitaisiin jakaa. Virheet tulee tietää, jotta niitä osaa välttää!

Ylläpidon jatkuva kilpailuttaminen ei edistä pitkäjänteistä vastuunottoa, vaan paras tulos syntyy luottamuksellisilla kumppanuussopimuksilla. Elinkaarimallin lisäksi myös yleistyvät allianssit antavat mahdollisuuden entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja tiedonjakoon suurissa hankkeissa.

Kun terveysnäkökulma ja sisäilman valvonta suunnitellaan ja kiinteistöjä hoidetaan ammattimaisesti ja pitkällä tähtäimellä, siitä hyötyvät kaikki.

 

Mika Kukkonen
rakennusterveysasiantuntija, YIT

 

Elinkaaripalvelut

Ota yhteyttä