Ympäristörakentamisessa korostuu luonnon monimuotoisuus

Fiksu ympäristörakentaminen ja kestävä infra kannattaa. Se on kustannustehokas tapa edistää viihtyisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta niin kaupungeissa kuin väylien varsillakin.

Ympäristörakentaminen on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään ympäristöarvoja säilyttävää viherrakentamista ja maisemointia etenkin infrahankkeissa. Kohteita löytyy niin kaupunkiympäristöstä, teollisuusalueilta kuin väylien varsiltakin. Suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowisen vanhempi asiantuntija Jaakko Kullberg on tyytyväinen ympäristörakentamisen laadun paranemiseen.

"Oikealla tiellä ollaan. Ympäristörakentamisessa on kuitenkin edelleen perinteisiä toimintatapoja, jotka eivät ole välttämättä ympäristöystävällisiä tai kustannustehokkaita", Kullberg arvioi.

Hänen mukaansa infrarakentamisen toimijat ja hankkeita tilaavat valtio, kunnat ja yritykset haluavat tehdä ympäristön kannalta hyviä valintoja. Suurin hidaste on tiedon puute.

"Onneksi meillä on kuitenkin osaamista ja työkaluja tehdä asioita entistä paremmin. Tätä kannattaa hyödyntää."

YIT-ympäristörakentaminen-small.jpg
YIT:n hankkeilla tehtyjä ympäristöä huomioivia tekoja. 

Ympäristövaikutukset selvitetään aina

Biologin koulutuksen saanut Kullberg on tunnettu perhostutkija ja tuttu ääni Yle Radio Suomen Luontoillasta. Sitowisessa hän tekee muun muassa rata- ja tienvarsien ympäristöselvityksiä ja maisemasuunnittelua.

"Ympäristörakentamisessa on tärkeää tunnistaa mahdollisuudet uhanalaisten lajien suojelussa ja edesauttaa toivottua kehitystä."

Kullbergin mukaan luonnonmukaiset ratkaisut tulevat yleensä myös halvemmiksi. Esimerkki tästä ovat tieväylien reuna-alueet. Kullbergin mielestä niissä tulisi suosia paikkaan luontaisesti sopivaa kasvillisuutta sen sijaan, että niihin ajetaan multaa, kylvetään ruohoa ja istutetaan paikkaan sopimattomia puita tai pensaita.

"Vaikkapa harjun halkaiseviin tieleikkauksiin saa helposti kuivan kedon, jonka hoitokustannukset hipovat nollaa. Riittää, kun muutaman vuoden välein poistaa sieltä männyntaimet. Myös hiilidioksidipäästöt vähenevät, kun tienvarsien niittämiseen ei kulu polttoainetta."

YIT niitty.jpg

Ympäristörakentaminen vaatii kärsivällisyyttä

Kullberg toivoo ympäristörakentamisen tekijöiltä ja tilaajilta kärsivällisyyttä. Nurmikon perustaminen ja istutukset syntyvät nopeasti, mutta luonnonvaraisten kasvien ja eläimistön asettuminen alueelle vie vuosia.

"Aina ei tarvita kasvipeittoa. Yhtä lailla voidaan käyttää kauniita kivilajeja tai soraa. Näin mesipistiäiset ja kovakuoriaiset pääsevät kaivamaan kolojaan hiekkaisiin kohtiin."

Luonnonmukaisuuden edistämiseen kuuluu oleellisesti vieraslajien leviämisen estäminen. Kurtturuusun hävittämiseen velvoittaa nykyisin laki, mutta Suomen luontoa uhkaa Kullbergin mielestä useita muitakin lajeja.

"Esimerkiksi nopeasti leviävä lupiini on kurtturuusua paljon pahempi vieraslaji. Myös tuomipihlaja leviää nopeasti lintujen syömien siementen välityksellä."

Kullberg uskoo, että fiksun ympäristörakentamisen arvostus nousee tulevina vuosina, kun luonnon monimuotoisuuden edistämistä aletaan mitata hiilijalanjäljen ja päästöjen vähentämisen tavoin. Mittarina voidaan käyttää esimerkiksi hehtaarimääriä alueista, jotka on palautettu luonnon kannalta arvokkaampaan käyttöön.
Kullbergin mielestä parhaimmillaan ympäristörakentaminen auttaa uhanalaisia lajeja ja niiden ravintokasveja.

"Potentiaalia riittää. Yksistään tie- ja rataväylien varsien pinta-ala on suurempi kuin maan luonnonsuojelualueiden yhteensä."

YIT Merja Kaarnakoski viherrakentaminen.jpg
YIT Merja Kaarnakoski. 

Kaupunkikehityksessä korostuu kestävä infra

Luontoarvojen huomioiminen, päästöjen vähentäminen ja kierrätettyjen materiaalien hyödyntäminen korostuvat myös YIT:n ympäristörakentamisen hankkeissa, sanoo YIT Suomen viher- ja kivitöiden työmaapäällikkö Merja Kaarnakoski.

"Hyvällä ympäristörakentamisen suunnitelulla ja toteutuksella voidaan lisätä sekä elinympäristön viihtyisyyttä että vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia", Kaarnakoski korostaa.

YIT:n ympäristörakentaminen käsittää esimerkiksi koulu-, päiväkoti-, kerrostalo- ja toimitilakiinteistöjen viheralueiden rakentamista ja hoitoa. Hankkeisiin kuuluvat myös infrahankkeisiin liittyvä viherrakentaminen. Kaarnakosken mukaan muun rakentamisen tavoin ympäristörakentamisessakin on oleellista muistaa hankkeen elinkaari. Suunnittelussa ja materiaalien valinnassa otetaan huomioon mahdollisimman pitkä käyttöikä. Kaupunkikohteissa esimerkiksi oikein suunnitellut viheralueet ja -rakenteet parantavat asuinympäristön viihtyisyyttä. Niillä on tärkeä merkitys myös muun muassa hulevesien hallinnassa.

"Kaupunkirakentamisessa voidaan vaikuttaa myös siihen, ettei lajisto yksipuolistu, kun alueita ennallistetaan ja palautetaan niille luontaisia lajeja", Kaarnakoski huomauttaa.

YIT viherrakentaminen.jpg

Vähähiilinen kaupunkirakentaminen huomioi luontoarvot

Hyvä esimerkki ympäristöarvot tarkasti huomioivasta infrahankkeesta on Helsingin ja Espoon pikaraitiotie Raide-Jokeri, jossa Sitowise tekee yhteistyötä YIT:n kanssa.

”Emme halunneet rakentaa ainoastaan vähähiilistä liikennettä edistävää rataa, vaan huomioida rakentamisen ohella myös ympäröivä luonto", hankkeen viherhoidon koordinaattorina toimiva Kaarnakoski sanoo.

Esimerkiksi rakentamisen tieltä kuorittuja pintamaita ja kiviä on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan radan varren viherrakentamisessa. Näin paikallisten kasvien ja maaperän mikrobiston kantoja pystytään säilyttämään.

"Tietyillä alueilla on myös jätetty maahan puita lahottajia varten."

Kullberg on erityisen ylpeä Raide-Jokerin linjauksille toteutetuista paahdeympäristöistä. Asfaltin sijaan ratikat ajavat ketojen läpi, joissa on kuivuutta ja auringon paahdetta kestäviä kasveja ja eläimiä.

"Roihupellon varikkoalueelle istutettiin myös erittäin uhanalaista ja rauhoitettua idänmasmaloa. Hernekasveihin kuuluvilla idänmasmaloilla elää myös harvinaisia hyönteislajeja, kuten pikkusinisiipi", Kullberg sanoo.

Tiesitkö tämän ympäristörakentamisesta?

Viher- ja kivirakentaminen

YIT ja vastuullisuus

  • Kestävä kehitys on olennainen osa strategiaamme, joka toteutuu myös arkisissa teoissa.
  • Olemme sitoutuneet vähentämään sekä oman toimintamme että arvoketjumme päästöjä ja ympäristövaikutuksia.
  • Viheralueiden suunnittelua ja rakentamista ohjaa kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli.
  • Kannustamme ja tuemme henkilöstöämme innovoimaan ja toteuttamaan ideoita, jotka tukevat ympäristö- ja vastuullisuustavoitteita.

Kestävä kehitys