Paikalliset sivut:
YIT Group

YIT Infra Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä
YIT Infra Oy 
Panuntie 6, 00621 Helsinki
puhelin: 020 433 111 (vaihde)

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Hannele Puutio 
hannele.puutio@yit.fi
Puh. 020 433 111 (vaihde)

Rekisterin nimi
YIT Infra Oy:n asiakasrekisteri, aiemmin Lemminkäinen Infra Oy:n infraprojektien rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on YIT:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä YIT:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen ja markkinatutkimuksiin. YIT:llä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi. 

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat asiakkuuteen liittyvät tiedot: 

- nimi, titteli, yritys ja y-tunnus, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

- asiakashistoria  (esim.  yhteydenotot,  tilaukset,  laskutukseen  ja  perintään  liittyvät tiedot)

- asiakaspalautteet ja yhteydenotot   

- suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset sekä 

- mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan YIT:n kanssa tehtävän asiakkuussopimuksen solmimisen yhteydessä ja asiakkuuden aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä asiakassuhteessa muutoin saaduista tiedoista.  Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä, suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
YIT ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.  Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla.  Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.  Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkista itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.  Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainituille yhteyshenkilöille.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Sulje
Lähetetään...