Remediation of contaminated soil at Sulkavuori

Pilaantuneen maan käsittely ja kaatopaikkarakentaminen

Massanvaihto

Massanvaihto on tällä hetkellä yleisin maan kunnostusmenetelmä. Pilaantuneet maat kaivetaan ylös, tarvittaessa esikäsitellään työmaalla jätteen ja kiviaineksen erottamiseksi, jonka jälkeen maamassat loppusijoitetaan haitta-ainepitoisuuden ja jatkokäyttökelpoisuuden mukaan. Menetelmän avulla voidaan päästä huomattaviin kustannussäästöihin, sillä osa maamassoista on mahdollista saada takaisin hyötykäyttöön työmaalle.  

Jokainen työmaa suunnitellaan tapauskohtaisesti, ja käytettävästä kunnostusmenetelmästä päättävät viranomaiset ja ympäristöasiantuntijat.

Toteutamme vuosittain vaativia maan kunnostuksia ympäristöltään haastavissa ja laajuudeltaan vaihtelevissa työkohteissa. Meillä on apuna massojen ja kaivantovesien käsittelyn edellyttämät parhaat resurssit.

Massojen seulonta

Massanvaihtokohteissa sekä ylijäämämaiden varastointialueilla maa-aineksia joudutaan usein käsittelemään seulomalla. Mahdollisesti pilaantunut, sekalainen tai jätteitä sisältävä maa- ja kiviaines voidaan seuloa haluttuihin jakeisiin. 

Seulonnan laatuun voidaan vaikuttaa tarpeen mukaan seulojen tasoja tai seulakokoja muuttamalla, jolloin saadaan eroteltua eri lajikkeita toisistaan. Esimerkiksi hienoaines, kiviaines, jätteet ja magneettiset metallit voidaan erotella pois maa-aineksesta. Erilaiset mobiiliseulastomme mahdollistavat tehokkaan toiminnan ja soveltuvat monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja työkohteisiin.

Stabilointi

Käsittelemme pilaantuneet maa-ainekset uudelleen käytettäväksi stabilointitekniikalla. Se säästää sekä ympäristöä että vähentää puhtaan maa-aineksen tarvetta.

Ekostab-menetelmässä haitalliset aineet sidotaan sekoittamalla sideainetta kylmään pilaantuneeseen maa-ainekseen. Sideaineena käytetään bitumia, hydraulista sideainetta tai näiden yhdistelmää. Käytettävä sideaine valitaan haitta-aineiden ja pilaantuneen maamateriaalin ominaisuuksien mukaan.

Ekofalt-menetelmässä pilaantuneen maan sisältämät haitalliset aineet sidotaan asfalttirakenteeseen, jolloin sideaineena käytetään bitumia. Levitetty ja tiivistetty Ekofalt-rakenne on ominaisuuksiltaan asfaltin kaltaista.

Otamme vastaan pilaantuneita maa-aineksia Lahdessa, Kujalan jäteasemalla (Sapelikatu 7). Stabilointia voidaan käyttää myös kohteessa paikan päällä, kun käsitellään suuria maamassamääriä. Meillä on käytössämme ammattitaitoinen henkilöstö ja yksi markkinoiden parhaita massanvalmistus- ja levityskalustoja.

Kaatopaikat

Toteutamme kaatopaikkojen rakentamisprojektit kokemuksella ja ammattitaidolla, oli sitten kyseessä uuden kaatopaikan rakentaminen tai vanhan sulkeminen. Meillä on laajat referenssit sekä osaaminen kaatopaikkojen kalvo-, tiivistys- tai kaatopaikkakaasujen keräysrakenteisiin liittyen. Meillä on oma kalusto laadukkaiden mineraalisten tiivistyskerrosten toteuttamista varten.

Aumankäännöt

Kompostoituminen nopeutuu, kun biojätteestä muodostetut aumat ovat mahdollisimman ilmavia. YIT:n huippumoderni aumankääntäjä on kehitetty nimenomaan biojätettä varten. Se kääntää aumaa 5 000 kuutiometriä tunnissa, kun perinteisimmillä menetelmillä päästään vain murto-osaan tästä. Näin auma-alueet saadaan tehokkaaseen käyttöön. Aumankääntäjällä pystytään myös aumaamaan ja sekoittamaan monipuolisesti erilaisia aineita, kuten tuhkaa, lietteitä ja metsäteollisuuden kuitulietteitä sekä sekoitettavissa olevia maa-aineksia.

Lue lisää